Przetargi.pl
Dostawa zestawu akcesoriów komputerowych do systemu audio-wideo

Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży ogłasza przetarg

 • Adres: 18-400 Łomża, ul. Akademicka
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 862 155 953 , fax. 862 156 601
 • Data zamieszczenia: 2020-06-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży
  ul. Akademicka 14
  18-400 Łomża, woj. podlaskie
  tel. 862 155 953, fax. 862 156 601
  REGON: 45120274000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pwsip.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa zestawu akcesoriów komputerowych do systemu audio-wideo
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawu akcesoriów komputerowych do systemu audio-wideo składającego się z kamery internetowej z sensorem głębi obrazu w ilości 1 szt, dwóch mikrofonów pojemnościowych USB z filtrem Pop i regulowanym ramieniem, słuchawek nausz-nych w ilości 1szt i zestawu głośników komputerowych w ilości 1szt. Zestaw będzie służył do re-jestracji wideo i dźwięku oraz jako źródło dźwięku przestrzennego na potrzeby opracowania ma-teriałów dydaktycznych przeznaczonych do publikacji na platformie e-learningowej. 2. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w dokumencie „Opis przedmiotu zamówienia”, który stanowi załącznik nr 2 do SIWZ. 3. Postępowanie realizowane jest w ramach realizowanego przez Państwową Wyższą Szkołę In-formatyki i Przedsiębiorczości w Łomży projektu pn. „KPK II - Zintegrowany Program Kształce-nia w PWSIiP w Łomży etap II”, Nr POWR.03.05.00-00-Z053/18 współfinansowanego ze środ-ków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Eduka-cja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, działa-nie 3.5 – Kompleksowe programy szkół wyższych. 4. Dostarczony sprzęt będący przedmiotem zamówienia ma być fabrycznie nowy (nie używany), w pełni sprawny i wolny od wad prawnych i fizycznych, odpowiadający standardom jakościo-wym i technicznym, wynikających z funkcji i przeznaczenia tego sprzętu. 5. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w zakresie dostawy przedmiotu zamówienia: 5.1. przeniósł na Zamawiającego własność przedmiotu zamówienia; 5.2. dostarczył na własny koszt i ryzyko przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego, ul. Akademicka1, 18-400 Łomża;
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30237240-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wypełniony Formularz ofertowy według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ. 2. Aktualne pełnomocnictwo określające zakres uprawnień do podejmowania czynności prawnych,podpisane przez osoby reprezentujące osobę prawną lub fizyczną (w przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik) 3. Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO (wzór – załącznik nr 7 do Siwz), 4. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 3 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór stanowi załącznik nr 5 do SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach