Przetargi.pl
Dostawa zestawów narzędzi chirurgicznych

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Rzeszowie ogłasza przetarg

 • Adres: 35-111 Rzeszów, ul. Krakowska
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 178 643 312 , fax. 178 532 770
 • Data zamieszczenia: 2020-09-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Rzeszowie
  ul. Krakowska 16
  35-111 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 178 643 312, fax. 178 532 770
  REGON: 69002884000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalmsw.rzeszow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Rzeszowie

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa zestawów narzędzi chirurgicznych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawów narzędzi chirurgicznych do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA w Rzeszowie, transport na koszt i ryzyko Wykonawcy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa zestawienie wymaganych parametrów techniczno-granicznych (załącznik nr 6 do SIWZ) będący integralną częścią niniejszej specyfikacji. Wypełniony załącznik należy dołączyć do oferty.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33169000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wypełniony formularz ofertowo cenowy wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do SIWZ. 2. Pełnomocnictwo do podpisania oferty /oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem/ - tylko w sytuacji, gdy dokumenty i oświadczenia składające się na ofertę podpisane będą przez osobę inną niż uprawnioną do reprezentacji zgodnie z treścią odpisu właściwego rejestru. 3. Parafowany wzór umowy wg Załącznika nr 5, 4 Opis parametrów techniczno-granicznych wg Załącznika nr 6 oraz dokumenty w nim wymienione 5. Formularz asortymentowo-cenowy wg Załącznika nr 7 6 Formularz cenowy wg Załącznika nr 8 7 Oświadczenie dot. gwarancji sporządzone według wzoru stanowiącego integralną część SIWZ wg Załącznika nr 9 6. Dokumenty wskazane w rozdz. 4 pkt. 6 i 7 7 Wykaz wykonanych lub wykonywanych dostaw – Załącznik nr 10

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach