Przetargi.pl
DOSTAWA ZESTAWÓW JEDNORAZOWYCH DO POBORU PREPARATÓW KRWIOPOCHODNYCH NA SEPARATORACH PCS2 I MCS+ FIRMY HAEMONETICS DLA REGIONALNEGO CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W RACIBORZU

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu ogłasza przetarg

 • Adres: 47-400 Racibórz, ul. Sienkiewicza
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 034181056, , fax. 324153381
 • Data zamieszczenia: 2020-12-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu
  ul. Sienkiewicza 3A
  47-400 Racibórz, woj. śląskie
  tel. 034181056, , fax. 324153381
  REGON: 00086851400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rckik.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA ZESTAWÓW JEDNORAZOWYCH DO POBORU PREPARATÓW KRWIOPOCHODNYCH NA SEPARATORACH PCS2 I MCS+ FIRMY HAEMONETICS DLA REGIONALNEGO CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W RACIBORZU
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawów jednorazowych do poboru preparatów krwiopochodnych na separatorach PCS2 i MCS+ firmy HAEMONETICS, w ilościach: 1) Zestawy jednorazowe do plazmaferezy automatycznej na separatorze PCS2: 2 400 szt. 2) Zestawy jednorazowe do poboru UKKP na separatorze MCS+ : 600 szt. Dostawa ma być na koszt i ryzyko Wykonawcy do siedziby RCKiK w Raciborzu. Zamawiający wymaga przedstawienia atestu do kontroli do każdej dostawy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33141600-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) wypełniony formularz ofertowy (wg załączonego wzoru Nr 1- Oferta), b) pełnomocnictwo podmiotów występujących wspólnie (jeżeli dotyczy), c) pełnomocnictwo dla osoby/osób podpisującej ofertę i oświadczenia (jeśli uprawnienie tych osób nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach