Przetargi.pl
Dostawa zestawów do bezpiecznego rozpuszczania cytostatyków (zadanie 1)

Instytut Hematologii i Transfuzjologii ogłasza przetarg

 • Adres: 02776 Warszawa, ul. Indiry Gandhi
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 349 62 22, , fax. 022 349 62 23
 • Data zamieszczenia: 2017-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Hematologii i Transfuzjologii
  ul. Indiry Gandhi 14
  02776 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 349 62 22, , fax. 022 349 62 23
  REGON: 28848400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ihit.waw.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa zestawów do bezpiecznego rozpuszczania cytostatyków (zadanie 1)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa zestawów do bezpiecznego rozpuszczania cytostatyków (zadanie 1)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33141626-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: ― Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. ― Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie złożonego wraz z ofertą Oświadczenia o spełnianiu warunków, wzór Oświadczenia stanowi załącznik nr: 1.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 3. Ponad to wraz ofertą należy złożyć: 3.1. Formularz „OFERTA” – załącznik nr 4 do SIWZ wraz ze Specyfikacją Asortymentowo-Cenową – załącznik nr 5 do SIWZ 3.2. Pełnomocnictwo do podpisania oferty. Pełnomocnictwo należy załączyć do oferty tylko w przypadku, gdy oferta jest podpisania przez osobę nie figurującą w rejestrze lub wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Brak podpisu na ofercie lub podpisanie oferty przez osobę do tego nieupoważnioną spowoduje konieczność odrzucenia oferty. W przypadku składnia oferty przez podmioty występujące wspólnie, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego jeżeli oferta nie jest podpisana przez wszystkich Wykonawców występujących wspólnie. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nie jest postępowaniem sądowym, stwierdzić należy, że złożenie dokumentu pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii przez pełnomocnika wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie podlega opłacie skarbowej. Pełnomocnictwo należy złożyć wyłącznie w formie oryginału lub kopii poświadczone notarialnie; Zgodnie z art., 26 ust. 2f Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu i spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już nieaktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji ekonomicznej lub finansowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych na zasadach określonych w art. 22a upzp. 2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając w formie pisemnej zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia 3. Jeżeli Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, składa także Oświadczenia dotyczące tych podmiotów, w których potwierdza spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, jakim powołuje się na zasoby tych podmiotów oraz oświadczenie, że wobec tych podmiotów nie zachodzą okoliczności wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt. 1 upzp wraz z dokumentami, o których mowa w Rozdz. VIII pkt. 1 lit b-d. 4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 5. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów trzecich, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 6. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda, aby oświadczenie o którym mowa w pkcie 2 obejmowało szczegółowe informacje dotyczące: 1) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 2) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 3) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego PODMIOTY SKŁADAJĄCE WSPÓLNĄ OFERTĘ (KONSORCJUM; s.c.) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W tym przypadku ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców. Dokument pełnomocnictwa musi być załączony do oferty i zawierać w szczególności wskazania: - postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy; - Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia; - ustanowionego Pełnomocnika oraz zakres jego umocowania, obejmujący przede wszystkim: 1) reprezentowanie konsorcjum w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 2) zaciąganie w imieniu konsorcjum zobowiązań, 3) złożenie oferty wspólnie, 4) prowadzenie korespondencji i podejmowanie zobowiązań związanych z postępowaniem o zamówienie publiczne. PODWYKONAWCY W przypadków podmiotów występujących wspólnie (konsorcjum, spółka cywilna) każdy z uczestników musi załączyć do oferty oświadczenia i dokumenty określone w Rozdz. II pkt. 1 i 2. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia podwykonawcom różnych części zamówienia w zależności od woli Wykonawcy. W przypadku gdy Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy lub podwykonawcom, składa wraz z ofertą informację o zakresie czynności lub części zamówienia które będą wykonywane przez podwykonawcę lub podwykonawców wraz z podaniem nazw firm podwykonawców. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa § 5 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia: pkt. 4 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzając odpowiednio, że: - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (dokument wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert); - nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (dokument wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert); Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba , której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach