Przetargi.pl
„Dostawa (zakup) kruszywa drogowego do remontu dróg gminnych dla Zakładu Komunalnego Gminy Kościerzyna na rok 2023 r.”

ZAKŁAD KOMUNALNY GMINY KOŚCIERZYNA ogłasza przetarg

 • Adres: 83-400 Kościerzyna-Stare Nadleśnictwo, 5
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-03-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: ZAKŁAD KOMUNALNY GMINY KOŚCIERZYNA
  5
  83-400 Kościerzyna-Stare Nadleśnictwo, woj. pomorskie
  REGON: 190597909
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Dostawa (zakup) kruszywa drogowego do remontu dróg gminnych dla Zakładu Komunalnego Gminy Kościerzyna na rok 2023 r.”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup kruszywa łamanego, gat. I o granulacji 0 – 31,5 mm w ilości 4000 ton. Kruszywo ma spełniać warunki normy PN-EN 13242 – Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym. Kruszywo objęte niniejszym zamówieniem odbierane będzie sukcesywnie wg potrzeb zamawiającego, od podpisania umowy do 31.12.2023 r. Zamawiający będzie zgłaszał telefonicznie, zapotrzebowanie na kruszywo z 2-dniowym wyprzedzeniem. Ustala się minimalną ilość kruszywa jaką wykonawca winien zapewnić zamawiającemu w ciągu dnia, na 70 ton. Wykonawca każdorazowo załaduje na środki transportowe Zamawiającego zakupioną partię kruszywa.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 14212200-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach