Przetargi.pl
Dostawa z rozładunkiem kruszywa granitowego na naprawę dróg gminnych Lubienia Kujawskiego

Gmina Lubień Kujawski ogłasza przetarg

 • Adres: 87-840 Lubień Kujawski, ul. Wojska Polskiego 29
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 54 2843089 w. 52
 • Data zamieszczenia: 2015-02-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Lubień Kujawski
  ul. Wojska Polskiego 29 29
  87-840 Lubień Kujawski, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 54 2843089 w. 52
  REGON: 91086688000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: lubien.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa z rozładunkiem kruszywa granitowego na naprawę dróg gminnych Lubienia Kujawskiego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa tłucznia granitowego zgodnego z normą PN-EN 13242:2004 o frakcji 0-31,5 mm w łącznej ilości 1000 ton do miejsc wskazanych przez Zamawiającego na terenie gminy Lubień Kujawski. Zawartość frakcji 0-0,08 nie może przekraczać 50% dostarczonego tłucznia. Zamawiający powiadomi Dostawcę o ilości i miejscu konkretnej dostawy za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź faksem. Dostawca zobowiązany jest w terminie 5 dni od otrzymania powiadomienia, o którym mowa wyżej, dostarczyć kruszywo. Jeżeli powiadomienie zostało wysłane na adres e-mail lub faks przyjmuje się, że Dostawca otrzymał je w dniu jego wysłania przez Zamawiającego. Dostawca winien realizować dostawy w dni robocze, w godzinach od 8:00-15:00 dnia roboczego oraz posiadać możliwość dostarczenia co najmniej 90 ton kruszywa dziennie. Przy każdorazowej dostawie Dostawca przedstawi dokument określający ciężar i frakcję dostarczonego kruszywa. Zamawiający w uzasadnionych przypadkach budzących wątpliwość zastrzega sobie możliwość weryfikacji ciężaru i frakcji na koszt Wykonawcy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 142122002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga złożenia, do dnia 02.03.2015 r. do godz. 10:00, wadium w wysokości 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc i 00/100 złotych). Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 2. Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej, formie: 1) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy w Kowalu oddział Lubień Kujawski 03 9557 1029 0000 3186 2000 0005 z adnotacją wadium - Dostawa z rozładunkiem kruszywa granitowego na naprawę dróg gminnych Lubienia Kujawskiego, numer sprawy ZP.271.01.2015 2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo -kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym, 3) w gwarancjach bankowych, 4) w gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275) 3. Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku zamawiającego. 4. W przypadku nie zabezpieczenia oferty jedną z określonych w niniejszej specyfikacji form wadium wykonawca zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu, a jego oferta podlegać będzie odrzuceniu. 5. Potwierdzenie wniesienia wadium wykonawca winien załączyć do składanej oferty. 6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, art. 46 ust. 4a ustawy. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 7. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy, jeśli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 8. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 10. Zamawiający zatrzymuje również wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin płatności
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.lubien.com.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach