Przetargi.pl
„Dostawa z rozładunkiem kruszywa drogowego do sołectw w gminie Lubień Kujawski”

Gmina Lubień Kujawski ogłasza przetarg

 • Adres: 87-840 Lubień Kujawski, ul. Wojska Polskiego
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 54 2843089 w. 52
 • Data zamieszczenia: 2019-03-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Lubień Kujawski
  ul. Wojska Polskiego 29
  87-840 Lubień Kujawski, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 54 2843089 w. 52
  REGON: 91086688000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip101.lo.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Dostawa z rozładunkiem kruszywa drogowego do sołectw w gminie Lubień Kujawski”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa (zakup, transport i rozładunek w miejsca wskazane przez zamawiającego – rozciąganie po drodze i wyrównanie) kruszywa drogowego z grupy bazalt - granit lub równoważnego do remontu dróg o frakcji w granicach 0 ÷ 31,5 mm. Ilość kruszywa o frakcji 0 - 5 mm nie może przekraczać 35% każdej dostawy. Zamawiający nie dopuszcza kruszyw grupy kamień wapienny i melafir, a także tłucznia kamienia polnego. Kruszywo nie może zawierać gwoździ, metalowych drutów ani innych zanieczyszczeń mogących uszkodzić pojazdy poruszające się po drogach a także innych trudno rozkładalnych zanieczyszczeń (plastik, guma itp.). W przypadku ujawnienia w zawartości kruszywa takich zanieczyszczeń zamawiający żądać będzie usunięcia tych zanieczyszczeń w terminie 3 dni od dnia zgłoszenia tego faktu Dostawcy. Dostawa kruszywa, oprócz sprzedaży samego kruszywa, obejmuje: załadunek, ważenie, transport i rozładunek kruszywa drogowego - rozciąganie po drodze i wyrównanie przy użyciu równiarki, na wskazanych przez Zamawiającego drogach gminnych na terenie gminy Lubień Kujawski. Nieprzedstawienie dokumentów z ważenia kruszywa dostarczanego każdym samochodem przed rozładunkiem na drodze może spowodować odmowę odbioru kruszywa. Transport kruszywa powinien odbywać się samochodami samowyładowczymi umożliwiającymi rozciąganie kruszywa po drodze według wskazania zamawiającego w godzinach pracy urzędu tj. 7:30 – 15:30 Odbioru poszczególnych dostaw kruszywa na drogach będzie dokonywał upoważniony pracownik Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, w godzinach pracy urzędu. Dokumentem potwierdzającym odbiór poszczególnych dostaw będzie protokół odbioru kruszywa w danym sołectwie. W uzasadnionych przypadkach odbiór kruszywa może się odbyć po godzinach pracy urzędu - w takim przypadku Dostawca musi uzyskać potwierdzenie odbioru od sołtysa danego sołectwa. Wykonawca w cenie oferty musi uwzględnić całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia, m.in. koszt transportu, załadunku, rozładunku, a także inne koszty ponoszone przez wykonawcę. Wykonawca nie będzie mógł żądać podwyższenia wynagrodzenia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 14212200-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 5000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium może być wniesione w: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 2260 oraz z 2017 r. poz. 1089). 3. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na rachunek bankowy zamawiającego nr 03 9557 1029 0000 3186 2000 0005 z dopiskiem - Wadium na zadanie: „Dostawa z rozładunkiem kruszywa drogowego do sołectw w gminie Lubień Kujawski „ 4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w pkt 3 niniejszej SIWZ, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). 5. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: 1) pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty; 2) innej niż pieniądz (w oryginale) – oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia (potwierdzona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę) w ofercie. 6. Z treści gwarancji lub poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta lub Poręczyciela do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP, to jest: 6.1. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 6.2. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 7. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 8. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa pzp. UWAGA: Wadium wniesione w formie gwarancji i poręczeń musi obejmować wszystkie przypadki, w których Wykonawca traci wadium na rzecz Zamawiającego, (pkt. 6, ppkt 6.1. i 6.2.). W przypadku, gdy dokumenty te nie będą zabezpieczały w pełnym zakresie możliwych roszczeń Zamawiającego, Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach