Przetargi.pl
Dostawa z montażem urządzeń klimatyzacyjnych. Oznaczenie sprawy: OZ/D/44/KW/13

Politechnika Śląska ogłasza przetarg

 • Adres: 44-100 Gliwice, ul. Akademicka 2A
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. (032) 237 13 34, 2371335 , fax. 0322371334, 2372255, 2372660
 • Data zamieszczenia: 2013-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Śląska
  ul. Akademicka 2A 2A
  44-100 Gliwice, woj. śląskie
  tel. (032) 237 13 34, 2371335, fax. 0322371334, 2372255, 2372660
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.polsl.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa z montażem urządzeń klimatyzacyjnych. Oznaczenie sprawy: OZ/D/44/KW/13
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie sześciu urządzeń klimatyzacyjnych dla klimatyzowania pomieszczeń biurowych o dużych zyskach ciepła.Urządzenia mogą być w wersji konwencjonalnej (6 niezależnych kompletów Splitów), inwerterowej lub rozwiązane jako system VRV bądź Multisplit (ale wyłącznie w układzie rozdzielaczowym; nie ma możliwości prowadzenia rurociągów poziomo pomiędzy jednostkami wewnętrznymi co uniemożliwia zastosowanie dystrybutorów w pomieszczeniach. Ewentualne prowadzenie poziome można zrealizować wyłącznie na kondygnacji strychowej czyli w odległości pionowej 12 m od poziomu - linii - posadowienia jednostek wewnętrznych). Jednostki wewnętrzne wyłącznie typu naściennego (montaż na wysokości 2,30 m na ścianach z cegły pełnej). Pomieszczenia przewidziane do klimatyzowania znajdują się na jednej kondygnacji (pierwsze piętro) i sąsiadują ze sobą bezpośrednio. 2. Termin realizacji zamówienia: do 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy. 3. CPV 39.71.72.00-3 - Urządzenia klimatyzacyjne.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 397172003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 1 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.polsl.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach