Przetargi.pl
Dostawa wyrobów medycznych stosowanych w terapii nerkozastępczej wraz z dzierżawą aparatu do terapii nerkozastępczej oraz dostawą płynów dializacyjnych dla UCK

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne ogłasza przetarg

 • Adres: 80952 Gdańsk, ul. Dębinki
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 583 491 248 , fax. 58 3492074, 3461178
 • Data zamieszczenia: 2019-01-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
  ul. Dębinki 7
  80952 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 583 491 248, fax. 58 3492074, 3461178
  REGON: 28864000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.uck.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa wyrobów medycznych stosowanych w terapii nerkozastępczej wraz z dzierżawą aparatu do terapii nerkozastępczej oraz dostawą płynów dializacyjnych dla UCK
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyrobów medycznych stosowanych w terapii nerkozastępczej wraz z dzierżawą aparatu do terapii nerkozastępczej oraz dostawą płynów dializacyjnych. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje: a) Dostawę wyrobów medycznych stosowanych w terapii nerkozastępczej zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ. Niespełnienie chociażby jednego z wymagań bezwzględnych określonych w załączniku nr 5 do SIWZ spowoduje odrzucenie oferty. Dostawa asortymentu określonego w załączniku nr 5 będzie realizowana na podstawie zamówień częściowych. Max termin dostawy: 6 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. Zamawiany asortyment Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć na własny koszt do Działu Zaopatrzenia Medycznego. b) Dostawę płynów dializacyjnych zgodnie z załącznikiem nr 9. Zamawiający nie wyraża zgody na dokonywanie zmiany Załączniku nr 9 do SIWZ – formularz asortymentowo – cenowy pod rygorem odrzucenia. c) Dzierżawę aparatu do terapii nerkozastępczej zgodnie z załącznikiem nr 10 do SIWZ. Wyżej wymieniony aparat musi spełniać parametry określone w załączniku nr 10 do SIWZ. Niespełnienie chociażby jednego z parametrów granicznych określonych w załączniku nr 10 do SIWZ spowoduje odrzucenie oferty. 3. Ponadto do obowiązków Wykonawcy należeć będzie: - dokonanie instalacji dostarczonego aparatu w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy; - przeprowadzenie szkolenia z obsługi w zakresie racjonalnej eksploatacji dostarczonego aparatu; - aktualizacja oprogramowania w trakcie trwania umowy; - dostarczenie instrukcji obsługi w języku polskim: w formie wydrukowanej i w wersji elektronicznej na płycie CD (dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu dzierżawy); - dostarczenie z pierwszą dostawą przedmiotu dzierżawy kopię certyfikatu i deklaracji zgodności zaoferowanego systemu; - dostarczenie paszportów technicznych z informacjami zawierającymi datę zainstalowania i termin następnego przeglądu - zapewnienie obsługi serwisowej systemu, będącego przedmiotem dzierżawy przez Wykonawcę, w tym przeglądy, konserwacje, naprawy i aktualizacje oprogramowania w ramach czynszu dzierżawnego; - udzielenie 36 miesięcznej gwarancji na oferowany przedmiot najmu; - możliwość zgłaszania awarii w dni robocze w godzinach 8:00-15:00; - usunięcie awarii lub wystawienie urządzenia zastępczego przez serwis Wynajmującego w czasie nie dłuższym niż 48 godzin od momentu zgłoszenia uszkodzenia przez Zamawiającego. 4. Wykonawca zobowiązany będzie do ubezpieczenia na swój koszt przedmiotu dzierżawy od wszelkiego ryzyka związanego z: kradzieżą, ogniem, zalaniem, wybuchem, zniszczeniem, utratą przedmiotu dzierżawy oraz do utrzymywania takiego ubezpieczenia przez cały okres obowiązywania umowy. 5. Zamawiający wymaga, aby zaoferowany asortyment spełniał wymagania dotyczące wyrobów medycznych zawarte w Ustawie z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (Dz.U. nr 107, poz. 679 z późn. zm.) oraz w wydanych na podstawie tejże ustawy, aktach wykonawczych. 6. Dostawa asortymentu będzie realizowana na podstawie zamówień częściowych. Max termin dostawy: 6 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. Zamawiany asortyment Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć na własny koszt do Działu Zaopatrzenia Medycznego. 7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 9. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy PZP. 10. Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zastosowana zostanie tzw. „procedura odwrócona”, o której mowa w art. 24aa ustawy Pzp. Zamawiający stosując powyższą procedurę, w pierwszej kolejności dokona wstępnego badania i oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz jego oferta nie podlega odrzuceniu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33181000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach