Przetargi.pl
Dostawa wyrobów medycznych (opatrunki, obłożenia, sprzęt jednorazowy)

Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 09402 Płock, ul. Kościuszki
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 24 3645100, 3645124 , fax. 24 3645102, 3645249
 • Data zamieszczenia: 2018-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.
  ul. Kościuszki 28
  09402 Płock, woj. mazowieckie
  tel. 24 3645100, 3645124, fax. 24 3645102, 3645249
  REGON: 61141659000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalplock.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa wyrobów medycznych (opatrunki, obłożenia, sprzęt jednorazowy)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa wyrobów medycznych (opatrunki, obłożenia, sprzęt jednorazowy), w podziale na 21 pakietów. Szczegółowy zakres zamówienia zawiera Załącznik Nr 1, 2 i 5 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33141000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie składane w odpowiedzi na zamieszczoną informację, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp w celu potwierdzenia okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3) ustawy Pzp: a) oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu – Załącznik nr 6 do SIWZ Oferta musi zawierać: 1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy – według załącznika nr 3 do SIWZ; 2. Wypełniony i podpisany formularz cenowy dla oferowanych pakietów – według załącznika nr 5 do SIWZ. 3. Oświadczenie Wykonawcy wynikające z pkt 7.1. SIWZ – wg załącznika nr 4 do SIWZ;

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach