Przetargi.pl
Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku i innych do apteki szpitalnej/magazynu SPZOZ w Lublińcu

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 42-700 Lubliniec, ul. Sobieskiego
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 34 350 63 86, , fax. 343 565 870
 • Data zamieszczenia: 2020-03-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
  ul. Sobieskiego 9
  42-700 Lubliniec, woj. śląskie
  tel. 34 350 63 86, , fax. 343 565 870
  REGON: 000310083
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spzozlubliniec.pl ; https://platformazakupowa.pl/transakcja/327876
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: SPZOZ

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku i innych do apteki szpitalnej/magazynu SPZOZ w Lublińcu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku i innych do Apteki Szpitalnej / Magazynu SPZOZ w Lublińcu. Szczegółowy opis odnoszący się do przedmiotu zamówienia zawierają załączniki: Nr 1A – wykaz asortymentu z podziałem na części (dostawa do Apteki szpitalnej), Nr 1M – wykaz asortymentu z podziałem na części (dostawa do Magazynu),
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33140000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) uzupełniony szczegółowy wykaz asortymentowo cenowy – zgodnie z załącznikami nr 1A i/lub nr 1M do SIWZ (uwaga: należy wypełnić i załączyć do oferty tylko te części, na które składa się ofertę), b) pełnomocnictwo do podpisania i złożenia oferty, jeżeli osoba podpisana nie jest wymieniona w dokumencie rejestracyjnym Wykonawcy, jako uprawniona do jego reprezentowania. Pełnomocnictwo należy przedłożyć w oryginale lub w formie kopii poświadczonej notarialnie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach