Przetargi.pl
Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku

Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II ogłasza przetarg

 • Adres: 11-200 Bartoszyce, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 11
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 89 7642625, 7649484 , fax. 89 7642625
 • Data zamieszczenia: 2015-07-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II
  ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 11 11
  11-200 Bartoszyce, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 89 7642625, 7649484, fax. 89 7642625
  REGON: 00030843600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-bartoszyce.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów wraz z rozładunkiem do siedziby Zamawiającego określonych co do rodzaju, ilości, postaci i ceny zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ. Zamawianą partię przedmiotu umowy, Wykonawca dostarczy w terminie wskazanym w ofercie Wykonawcy (do maksymalnie 4 dni roboczych) od dnia otrzymania zamówienia. Przedmiot zamówienia składa się z 110 zadań: Zadanie nr 01 Worki do ssaków Zadanie nr 02 Proszek żelujący Zadanie nr 03 Wyroby diagnostyczne Zadanie nr 04 Wyroby diagnostyczne Zadanie nr 05 Elektrody Zadanie nr 06 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne Zadanie nr 07 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne Zadanie nr 08 Materiały medyczne Zadanie nr 09 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne Zadanie nr 10 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne Zadanie nr 11 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne Zadanie nr 12 Termometry Zadanie nr 13 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne Zadanie nr 14 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne Zadanie nr 15 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne Zadanie nr 16 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne Zadanie nr 17 Materiały medyczne Zadanie nr 18 Materiały medyczne Zadanie nr 19 Maski tlenowe Zadanie nr 20 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne Zadanie nr 21 Wkłucie doszpikowe Zadanie nr 22 Wyroby do transfuzji krwi Zadanie nr 23 Elektrody neutralne Zadanie nr 24 Płytki dwudzielne - elektrody Zadanie nr 25 materiały medyczne Zadanie nr 26 Zestawy medyczne Zadanie nr 27 Materiały medyczne Zadanie nr 28 Materiały medyczne Zadanie nr 29 Cewniki Zadanie nr 30 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne Zadanie nr 31 Igły medyczne Zadanie nr 32 Materiały medyczne Zadanie nr 33 Cewniki Zadanie nr 34 Zestawy medyczne Zadanie nr 35 Probówki Zadanie nr 36 Igły medyczne Zadanie nr 37 Aparatura do anestezji i resuscytacji Zadanie nr 38 Aparatura do anestezji i resuscytacji Zadanie nr 39 Materiały medyczne Zadanie nr 40 Kaniula Zadanie nr 41 Zestawy medyczne Zadanie nr 42 Zestawy medyczne Zadanie nr 43 Strzykawki Zadanie nr 44 Urządzenia i przyrządy do infuzji Zadanie nr 45 Zestawy medyczne Zadanie nr 46 Maski do resuscytacji Zadanie nr 47 Materiały medyczne Zadanie nr 48 Igły medyczne Zadanie nr 49 Kaniula Zadanie nr 50 Cewniki Zadanie nr 51 Materiały medyczne Zadanie nr 52 Kompresy Zadanie nr 53 Cewniki Zadanie nr 54 Materiały medyczne Zadanie nr 55 Przyrządy do resuscytacji Zadanie nr 56 Dreny Zadanie nr 57 Cewniki Zadanie nr 58 Materiały medyczne Zadanie nr 59 Zestawy diagnostyczne Zadanie nr 60 Maski tlenowe Zadanie nr 61 Induktor i elektrody Zadanie nr 62 Maski tlenowe Zadanie nr 63 Kaniula Zadanie nr 64 Urządzenia i przyrządy do transfuzji i infuzji Zadanie nr 65 Urządzenia i przyrządy do transfuzji i infuzji Zadanie nr 66 Materiały medyczne Zadanie nr 67 Cewniki Zadanie nr 68 Materiały medyczne Zadanie nr 69 Przyrząd do anestezji i resuscytacji Zadanie nr 70 Przyrząd do anestezji i resuscytacji Zadanie nr 71 Urządzenia do terapii gazowej i oddechowej Zadanie nr 72 Maski tlenowe Zadanie nr 73 Urządzenia i przyrządy do transfuzji i infuzji Zadanie nr 74 Urządzenia i przyrządy do infuzji Zadanie nr 75 Jednorazowe niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne Zadanie nr 76 Urządzenia i przyrządy do infuzji Zadanie nr 77 Przyrząd do anestezji i resuscytacji Zadanie nr 78 Przyrząd do anestezji i resuscytacji Zadanie nr 79 Materiały medyczne Zadanie nr 80 Zestawy medyczne Zadanie nr 81 Zestawy medyczne Zadanie nr 82 Dreny Zadanie nr 83 Maski tlenowe Zadanie nr 84 Igły medyczne Zadanie nr 85 Zestawy medyczne Zadanie nr 86 Maski tlenowe Zadanie nr 87 Strzykawki Zadanie nr 88 Jednorazowe niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne Zadanie nr 89 Jednorazowe niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne Zadanie nr 90 Dreny Zadanie nr 91 Jednorazowe niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne Zadanie nr 92 Dreny Zadanie nr 93 Igły medyczne Zadanie nr 94 Kaniula Zadanie nr 95 Materiały medyczne Zadanie nr 96 Strzykawki Zadanie nr 97 Kaniula Zadanie nr 98 Zestawy medyczne Zadanie nr 99 Kaniula Zadanie nr 100 Przyrząd do anestezji i resuscytacji Zadanie nr 101 Zestawy medyczne Zadanie nr 102 Cewniki Zadanie nr 103 Cewniki Zadanie nr 104 Urządzenia i przyrządy do transfuzji i infuzji Zadanie nr 105 Urządzenia i przyrządy do infuzji Zadanie nr 106 Cewniki Zadanie nr 107 Przyrząd do anestezji i resuscytacji Zadanie nr 108 Przyrząd do anestezji i resuscytacji Zadanie nr 109 Zaciski, szwy, podwiązki naczyniowe Zadanie nr 110 Jednorazowe wyroby papierowe
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331942204
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: czas realizacji dostawy (dni robocze)
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-bartoszyce.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach