Przetargi.pl
Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze ogłasza przetarg

 • Adres: 65-046 Zielona Góra, Zyty
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 68 3298360, , fax. 68 3298399
 • Data zamieszczenia: 2019-01-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze
  Zyty 21
  65-046 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 68 3298360, , fax. 68 3298399
  REGON: 00029193100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rckik.zgora.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest realizacja w całości lub w częściach dostaw wyrobów medycznych jednorazowego użytku, partiami określonymi odrębnie wg potrzeb Zamawiającego, na zasadach opisanych w Istotnych postanowieniach umowy. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Każda część przedmiotu zamówienia stanowi odrębne zadanie. Każdy z Wykonawców musi przystąpić, do co najmniej jednego całego zadania. Szczegółowy wykaz wyrobów stanowiących przedmiot zamówienia określono poniżej. Zadanie nr 1 poz. 1 Pipeta Pasteura 3 ml z podziałką 3,0/0,5 ml, dł. 15,5 cm, z tworzywa sztucznego, j. uż. szt 18000 poz. 2 Końcówka do pipety automatycznej do 1200 µl z tworzywa sztucznego, j. uż. do mikropipety ORTHO (1 op. do 1000 szt.) szt 16000 poz. 3 Końcówka do pipety j. uż. od 200 µl do 1000 µl z tworzywa sztucznego do mikropipety Ortho szt 960 poz. 4 Końcówka żółta do pipety 200 µl szt 1 000 Zadanie nr 2 poz. 1 Probówka o pojemności 4 - 5 ml, wym. 12x75 mm, z tworzywa sztucznego, bez znacznika, przezroczysta, j. uż. – z gładkim dnem szt 22000 poz. 2 Probówka o pojemności 8 ml, wym. 16x75 mm, z tworzywa sztucznego, bez znacznika, przezroczysta, nieperląca płynu, j. uż – z gładkim dnem szt 6 000 Zadanie nr 3 poz. 1 Plastry aktywne dla dawców po oddaniu krwi (powierzchnia chłonna co najmniej 1,8 cm x 1,8 cm) szt 15000 Zadanie nr 4 poz. 1 Igły (nakłuwacze) z grzybkiem do nakłuwania 1,8 mm szt 22000 Zadanie nr 5 poz. 1 Probówka plastikowa próżniowa o pojemności ok. 6 ml bez dodatków do systemu zamkniętego z przyspieszaczem wykrzepiania, wym. 13x100 mm szt 26 000 poz. 2 Probówka próżniowa do badań metodami biologii molekularnej (zawierająca EDTA i żel separujący) o pojemności 8-9 ml, wym. 16x100 mm szt 26 000 poz. 3 Probówka próżniowa do badań hematologicznych z EDTA-K2 o pojemności ok. 4 ml, wym.13x75 mm szt 15000 poz. 4 Probówka próżniowa do badań hematologicznych z EDTA – K2 o poj. ok. 2 ml wym. 13x75 mm szt 51000 poz. 5 Probówka próżniowa do badań hematologicznych z EDTA – K2 o poj. ok. 6 ml wym. 13x100 ml szt 200 poz. 6 Igła motylkowa 21g do pobierania krwi z wężykiem połączone z uchwytem oraz z zabezpieczeniem igły (zestaw) zestaw 9000 poz. 7 Probówka próżniowa do badań metodami biologii molekularnej (zawierająca EDTA i żel separujący) o pojemności ok. 5 ml, wym. 13x100 mm szt 27000 poz. 8 Probówka 13x75 3 ml z korkiem do nakłuwania, pusta szt 3 000 poz. 9 Probówka do oznaczeń koagulologicznych w osoczu (na cytrynian sodu, 4,5 ml) szt 100 poz. 10 Probówka z dodatkiem trombiny do szybkiego pozyskiwania surowicy o poj. 4-5 ml wym. 13x75 ml szt 100 Zadanie nr 6 poz. 1 Filtr do laboratoryjnego usuwania zanieczyszczeń leukocytarnych z koncentratu krwinek czerwonych (KKCZ) z jednej jednostki szt 600 Zadanie nr 7 poz. 1 Kompres wyjałowiony z gazy wym. 5 cm x 5 cm (12 warstw) 1 op. a 3 szt. op. 90 000 poz. 2 Przylepiec z opatrunkiem wym. 1 m x 6 cm (plaster)szt 15 poz. 3 Wata opatrunkowo bawełniano-wiskozowa 1 op. a 500 g op. 350 poz. 4 Gaza jałowa 0,5 m szt 10 poz. 5 Przylepiec na tkaninie z klejem akrylowym, hipoalergiczny, 5 m x 50 mm biały szt 500 poz. 6 Gaziki do dezynfekcji skóry szt 11000 Zadanie nr 8 poz. 1 CODOFIX elastyczna siatka opatrunkowa rozmiar 6 szt 8 Zadanie nr 9 poz. 1 Wskaźnik napromieniowania składników krwi szt 1700 Zadanie nr 10 poz. 1 Adapter typu Luer szt 100 Zadanie nr 11 poz. 1 Pipeta jednorazowego użytku 1 ml z cienką końcówką szt 100 Zadanie nr 12 poz. 1 Strzykawka a 5 ml jednorazowego użytku szt 620 poz. 2 Igły jednorazowego użytku wym. 0,7 x 40 mm szt 300 poz. 3 Igły jednorazowego użytku wym. 0,8 x 40 mm szt 170 poz. 4 Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych typ IS szt 150 Zadanie nr 13 poz. 1 Licznik do sterylnego łączenia drenów 1 op. a 2 500 połączeń op. 1 Zadanie nr 14 poz. 1 Przyrząd do pobierania i preparatyki krwi typ A dren o długości 0,35 m szt 150 poz. 2 Przyrząd do pobierania i preparatyki krwi typ B dren o długości 2,00 m szt 200 poz. 3 Przyrząd do pobierania i preparatyki krwi typ C dren o długości 0,35 m szt 50 Zadanie 15 poz. 1 Igła do separatora typ A16 GA/1,6 mm a op. a 50 szt. op. 1 Zadanie 16 poz. 1 Zestaw do separatora Haemonetics MCS+ do pobierania ubogoleukocytarnego koncentratu krwinek płytkowych zawierający: pojemniki do 5-dniowego przechowywania KKP (co najmniej 2 szt.) oraz igłę zestaw 2 Zadanie 17 poz. 1 Płyty jednorazowe do oznaczania grupy krwi z 9 wgłębieniami w rzędzie, dla 5 pacjentów, z tworzywa sztucznego, j. uż.1 op. a 100 szt. op. 2
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33141000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków w tym zakresie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach