Przetargi.pl
Dostawa wyrobów medycznych dla potrzeb Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu 2

Szpital Chorób Płuc Orzesze ogłasza przetarg

 • Adres: 43180 Orzesze, ul. Gliwicka
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 322 213 661, , fax. 322 215 920
 • Data zamieszczenia: 2017-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Chorób Płuc Orzesze
  ul. Gliwicka 20
  43180 Orzesze, woj. śląskie
  tel. 322 213 661, , fax. 322 215 920
  REGON: 27618450000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.szpitalorzesze.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa wyrobów medycznych dla potrzeb Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu 2
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Rodzaj zamówienia: dostawa 1.2 Przedmiot zamówienia: Dostawa wyrobów medycznych dla potrzeb Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu 2. 1.2.1 Przedmiotem zamówienia są Dostawy wyrobów medycznych dla potrzeb Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu 2 w asortymencie i ilościach określonych szczegółowo w arkuszu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ, części od 1 do 5. 1.2.2 Wykonawca zobowiązany jest do dostawy zamówienia wraz z informacją zawierającą: dane producenta, opis zawierający wskazania producenta co do właściwości przedmiotu zamówienia, termin ważności, instrukcję obsługi, zasady bezpieczeństwa użytkowania. Wymagania te muszą znajdować się na lub w opakowaniu (w formie ulotki), muszą być zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,. Wszystkie dane muszą być podane w języku polskim. 1.2.3 Zaoferowane produkty muszą posiadać aktualne dokumenty dopuszczające je do obrotu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i Unii Europejskiej, zgodnie z obowiązującym prawem. 1.2.4 Oferowane produkty w zakresie objętym przedmiotem zamówienia muszą posiadać wymagane odrębnymi przepisami właściwe zezwolenia dopuszczające do obrotu i stosowania w podmiotach leczniczych. Dokumenty winny być okazane przez Wykonawcę na każde żądanie Zamawiającego. 1.2.5 Termin przydatności oferowanych produktów nie krótszy niż 75% terminu określonego przez producenta, licząc od daty wydania produktu Zamawiającemu, 1.2.6 Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z dostawą zamówionego towaru, a w szczególności koszty transportu, ubezpieczenia przedmiotu umowy. 1.2.7 Dostawa przedmiotu zamówienia w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od daty złożenia zamówienia. 1.2.8 Wykonawca dokona kompletnych dostaw do działu farmacji szpitalnej. Dostawa w godzinach 7:00 – 13:00. 1.2.9 Dostawy należy realizować sukcesywnie w okresie od dnia podpisania umowy do 30.06.2018 roku. 1.2.10 W terminie 7 dni od dnia pierwszej dostawy Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić szkolenie personelu Zamawiającego z zakresu obsługi sprzętu - części 5. Termin szkolenia Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Przełożoną Pielęgniarek, 1.2.11 Termin płatności do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT. 1.2.12 Ilości podane w załączniku nr 1 do SIWZ, części 1-5 mogą ulec zmianie podczas realizacji zamówienia zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego. Zamawiający nie przekroczy jednak ofertowej wartości części. 1.2.13 W przypadku czasowego braku wyrobu medycznego, należy go wycenić podając ostatnią cenę hurtową producenta oraz uwagę o czasowym braku jego dostępności. 1.2.14 Zamawiający wyraża zgodę na umieszczenie adnotacji pod częścią dla pozycji, których występuje przerwa w produkcji lub okresowy brak dostępności w sprzedaży. 1.2.15 Zamawiający nie przewiduje dzielenia ustalonych w niniejszej SIWZ części ani wydzielania z części poszczególnych pozycji. 1.2.16 Zamawiający informuje, że celem obiektywnego i równego traktowania podmiotów, Wykonawca powinien dostarczyć po jednej szt., określonej poniżej, celem jej przetestowania i dostarczyć do siedziby Zamawiającego do dnia 08.08.2017r. do godz 10.00: część 5: poz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Materiały do testowania należy dostarczyć w zbiorczym opakowaniu, z podaniem nazwy Wykonawcy, adresu oraz nazwy postępowania i części w zakresie których Wykonawca składa ofertę z zaznaczeniem na opakowaniu „próbki do oceny jakości”. UWAGA! Materiały do testów muszą być czytelnie oznaczone z zaznaczeniem: - nr i nazwy pakietu którego dotyczą, - nr pozycji i nazwa z formularza cenowego odpowiedniego dla każdego pakietu
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33141310-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na potrzeby oceny ofert oferta musi zawierać: a. Formularz Ofertowy sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ, b. Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy Arkusz/e asortymentowo - cenowy, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do specyfikacji. c. oświadczenia, o których mowa w rozdziale V pkt 1.1, 1.2, 1.3 SIWZ według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 i 3 do SIWZ, d. pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy (wykonawców występujących wspólnie), o ile ofertę składa pełnomocnik (zgodnie z rozdziałem IV ust. 9 SIWZ). Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej może wynikać albo z dokumentu je ustanawiającego, albo z umowy podmiotów składających wspólnie ofertę, e. zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w rozdziale V pkt 1.4 SIWZ – jeżeli wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy pzp, jest zobowiązany do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy pzp stanowiącej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach