Przetargi.pl
Dostawa wyrobów medycznych dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Zespół Opieki Zdrowotnej w Nysie ogłasza przetarg

 • Adres: 48-300 Nysa, ul. Bohaterów Warszawy 34
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 77 4087830 , fax. 77 4333038
 • Data zamieszczenia: 2015-12-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Opieki Zdrowotnej w Nysie
  ul. Bohaterów Warszawy 34 34
  48-300 Nysa, woj. opolskie
  tel. 77 4087830, fax. 77 4333038
  REGON: 00031344300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.przetargi.ipzp.pl/zoz-nysa
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa wyrobów medycznych dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyrobów medycznych dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii zgodnie z wykazem asortymentowo - cenowym stanowiącym zał. nr 2 do SIWZ. Zamawiający dopuszcza składanie ofert na części: Część nr 1 - dostawa cewników do wkłuć centralnych z prowadnica wykonaną z nitynolu odporną na zaginanie Część nr 2 - dostawa cewników dwuświatłowych do wkłuć centralnych do hemodializy Część nr 3 - dostawa cewników do wkłuć centralnych Część nr 4 - dostawa zestawów do dializ Część nr 5 - dostawa cewników w zestawach do tętnicy udowej zakładanych metodą Seldingera Część nr 6 - dostawa cewników do oceny stanu hemodynamicznego pacjenta kompatybilnych z monitorem EV1000 z modułem Databox producenta Edwards Lifesciences Część nr 7 - dostawa bezigłowych portów dostępu dożylnego i rozgałęziaczy wielokanałowych do infuzji dożylnych Część nr 8 - dostawa kaniul dotętniczych Część nr 9 - dostawa rurek tracheotomijnych pojedynczym mankietem uszczelniającym z uchwytem o regulowanym położeniu Część nr 10 - dostawa rurek tracheotomijnych Biesalskiego Część nr 11 - dostawa rurek intubacyjnych z miękkim mankietem uszczelniającym i odsysaniem znad mankietu uszczelniającego Część nr 12 - dostawa rurek tracheotomijnych z czystego silikonu Część nr 13 - dostawa rurek tracheotomijnych z miękkim mankietem uszczelniającym i z odsysaniem z przestrzeni podgłośniowej Część nr 14 - dostawa zestawów z igłą Veressa do bezpiecznej punkcji opłucnej Część nr 15 - dostawa systemów zamkniętych do bezpiecznego odsysania część nr 16 - dostawa rurek tracheotomijnych z otworem foniatrycznym Część nr 17 - dostawa zestawów do tracheotomii przez skórnej typu Percu Twist Część nr 18 - dostawa filtrów elektrostatycznych, mechanicznych, łączników, wymienników ciepła i wilgoci Część nr 19 - dostawa rurek intubacyjnych Część nr 20 - dostawa rurek CPAP Część nr 21- dostawa masek oddechowych wielorazowego użytku Część nr 22- dostawa rurek tracheotomijnych z rurką wewnętrzną Część nr 23 - dostawa cewników Thorax oraz łączników Część nr 24 - dostawa masek oddechowych nagłośniowych jednorazowego użytku Część nr 25 - dostawa zestawów T układu oddechowego z nebuliaztorem Część nr 26 - dostawa zestawów do drenażu opłucnej Część nr 27 - dostawa zestawów do drenażu klatki piersiowej Część nr 28 - dostawa obwodów oddechowych jednorazowego użytku do respiratora sle 2000 z nawilżaczem typu Fisher and Paykel MR730 Część nr 29 - dostawa akcesoriów do respiratora NEWPORT MEDICAL HT70 PLUS Część nr 30 - dostawa igieł, zestawów, cewników, filtrów do znieczulenia podpajęczego i zewnątrzoponowego Część nr 31 - dostawa zestawów do znieczulenia połączonego z regulacją umocowania igły podpajęczej w igle zewnątrzoponowej Część nr 32 - dostawa zestawów do pobierania próbek wydzieliny z oskrzeli Część nr 33 - dostawa wapna granulowanego z indykatorem Część nr 34 - dostawa zestawów do kontrolowanej zbiórki stolca
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331400003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin dostawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.przetargi.ipzp.pl/zoz-nysa
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach