Przetargi.pl
Dostawa wyrobów medycznych

Wojskowy Instytut Medyczny ogłasza przetarg

 • Adres: 04-141 Warszawa, ul.Szaserów
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 681-67-49 , fax. 022 681-67-49
 • Data zamieszczenia: 2021-06-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojskowy Instytut Medyczny
  ul.Szaserów 128
  04-141 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 681-67-49, fax. 022 681-67-49
  REGON: 15294487000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wim.mil.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa wyrobów medycznych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Maski anestetyczne – 1 poz.; Przewody polietylenowe – 1 poz.; Wyroby medyczne na potrzeby medycyny hiperbarycznej – 5 poz.; Elektrody do EKG – 1 poz.; Elektrody i pozycjonery – 2 poz.; Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3 do siwz. Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania zamówienia na zasadach i warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym: załącznik nr 5 do siwz.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33141000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach