Przetargi.pl
„Dostawa wyrobów hutniczych- część I- stal zwykła”.

Kopalnia Soli "Wieliczka" Spółka Akcyjna ogłasza przetarg

 • Adres: 32-020 Wieliczka, Park Kingi
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 12 278 71 11, 12 278 71 36 , fax. 122 787 110
 • Data zamieszczenia: 2021-08-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Kopalnia Soli "Wieliczka" Spółka Akcyjna
  Park Kingi 1
  32-020 Wieliczka, woj. małopolskie
  tel. 12 278 71 11, 12 278 71 36, fax. 122 787 110
  REGON: 00004168300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://kopalniawieliczka.ezamawiajacy.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Górnictwo Spółka Akcyjna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Dostawa wyrobów hutniczych- część I- stal zwykła”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa przez Wykonawcę, za wynagrodzeniem wyrobów hutniczych- część I- stali zwykłej zwanej dalej „przedmiotem zamówienia”, której szczegółowy zakres, rodzaj, parametry i ilości zawiera załącznik nr 1 do SIWZ. 2. W ramach zamówienia, Zamawiający zobowiązuje się do zakupu przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 1 do SIWZ dla części I zamówienia o wartości 60% ceny całkowitej wskazanej w ofercie Wykonawcy. Pozostałą ilość przedmiotu zamówienia o wartości 40% ceny całkowitej, Zamawiający zakupi w zależności od potrzeb (prawo opcji). Warunki dostawy 1. Wykonawca jest zobowiązany dostarczać, na zlecenie Zamawiającego, przedmiot zamówienia, sukcesywnie, partiami, w ciągu okresu trwania umowy, maksymalnie w 50 partiach. 2. Ilość i rodzaj przedmiotu zamówienia, jakie będą dostarczone w jednej partii, zależy od potrzeb Zamawiającego i będzie określana w pisemnym zleceniu. 3. Zlecenia dostarczenia przedmiotu zamówienia składane będą i przekazywane Wykonawcy pocztą elektroniczną oraz telefonicznie. 4. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać przedmioty zamówienia wymienione w załączniku nr 1 do SIWZ w terminie do 7 dni roboczych licząc od daty przekazania zlecenia Wykonawcy. 5. O przygotowaniu zleconego dostarczenia przedmiotów zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany powiadomić Zamawiającego telefonicznie lub pocztą elektroniczną, nie później niż na 1 dzień przed wymaganym terminem dostarczenia. 6. Miejsce dostawy – magazyn główny Kopalni Soli „Wieliczka” S.A., 32 – 020 Wieliczka, Park Kingi 1. 7. Godziny dostawy do Kopalni Soli „Wieliczka” ustala się w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 13.00. 8. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania przedmiotu zamówienia na swój koszt i we własnym zakresie. 9. Z dostawą przedmiotu zamówienia Wykonawca powinien dostarczyć: 1) dokumenty potwierdzające fizyczną zgodność poszczególnego asortymentu przedmiotu zamówienia z zamówionym towarem, 2) dowód wydania wyrobu na zewnątrz (WZ) lub fakturę VAT. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia i zasad jego realizacji zawarte zostały w załączniku nr 1 do pn. „Wykaz rodzajów, maksymalnych ilości wraz z cenami jednostkowymi za zakup i dostarczenie materiałów hutniczych- stal zwykła” oraz we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 14622000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach