Przetargi.pl
DOSTAWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH

Miejski Szpital Zespolony ogłasza przetarg

 • Adres: 10-045 Olsztyn, ul. Niepodległości 44
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. (089) 532 6349 , fax. (089) 5326349
 • Data zamieszczenia: 2016-06-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Szpital Zespolony
  ul. Niepodległości 44 44
  10-045 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. (089) 532 6349, fax. (089) 5326349
  REGON: 51065089000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.olsztyn.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 fiolek produktu leczniczego Idarucizumab roztwór do infuzji 2,5 g/50 ml. 2. W złożonych ofertach należy podać nazwę handlową preparatu, dawkę, nazwę producenta, wielkość opakowania oraz kod EAN. 3. Opakowania transportowe leków wymagających przechowywania w chłodnym miejscu (2-8°C) powinny być oznaczone, a wewnątrz opakowania wymagane jest umieszczenie jednorazowego wskaźnika temperatury, umożliwiającego potwierdzenie właściwych warunków transportu. 4. W trakcie trwania umowy zamawiający chce być informowany o okresowych obniżkach cen Leków objętych umową oraz mieć możliwość zakupu leku po niższej cenie (np. obniżenie ceny przez producenta)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 336800000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 24 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin płatności
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital.olsztyn.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach