Przetargi.pl
„Dostawa wyposażenia w ramach realizacji projektu „Wysoka jakość kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Nr 2 im. 9. Pułku Strzelców Konnych w Grajewie”

Zespół Szkół Nr 2 ogłasza przetarg

 • Adres: 19-203 Grajewo, ul. Wojska Polskiego
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 862 723 184 , fax. 862 723 181
 • Data zamieszczenia: 2020-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół Nr 2
  ul. Wojska Polskiego 84
  19-203 Grajewo, woj. podlaskie
  tel. 862 723 184, fax. 862 723 181
  REGON: 45011017700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.zs2.grajewo.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Dostawa wyposażenia w ramach realizacji projektu „Wysoka jakość kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Nr 2 im. 9. Pułku Strzelców Konnych w Grajewie”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia dla Zespołu Szkół Nr 2 im. 9. Pułku Strzelców Konnych w Grajewie, w ramach realizacji projektu „Wysoka jakość kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Nr 2 im. 9. Pułku Strzelców Konnych w Grajewie”. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę nastepującego wyposażenia: Kuchenka indukcyjna z piekarnikiem- 8szt. Stół ze zlewem jednokomorowym (prawym) - 4 szt., stół ze zlewem jednokomorowym (lewym) - 4 szt., Zmywarka 60 cm - 1 szt., Piec konwekcyjno-parowy z montażem- 1 szt, Stanowisko do mycia rąk (zlew ze stali nierdzewnej z zabudową, suszarka do rąk) - 1 zestaw, Chłodziarko -zamrażarka - 1szt., Wyciąg centralny pod stanowiska z oświetleniem wraz z montażem - 1 zestaw, Bateria do zlewozmywaka - 8 szt., Syfony zlewozmywakowe - 8 szt., Stół przyścienny z drzwiami skrzydłowymi - 8 szt, Apteczka pierwszej pomocy - 1 szt. 2.Zgodnie z art. 30 ust.9 pkt.1 ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z póżn. zm.) Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia został zrealizowany z uwzględnieniem potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewniania dostępności dla osób niepełnosprawnych. Wszystkie działania świadczone w ramach projektu, z wykorzystaniem przedmiotu zamówienia, będą świadczone w budynkach dostosowanych architektonicznie do potrzeb wszystkich uczestników, w tym do potrzeb osób niepełnosprawnych. Szczegółowo opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1 do SIWZ- Opis przedmiotu zamówienia.. 3. Dostarczone wyposażenie musi być zgodne ze specyfikacją techniczną przedstawioną w SIWZ i ofercie Wykonawcy, fabrycznie nowe, nie eksponowane na wystawach i pokazach, sprawne technicznie, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz winno być dostarczone w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem w czasie transportu (zapakowane) i odpowiadające normom jakościowym, określonym w powszechnie obowiązujących przepisach w tym zakresie; winien także posiadać dopuszczenia do stosowania na terytorium RP oraz odpowiednie certyfikaty bezpieczeństwa.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39141000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.W niniejszym postępowaniu Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 1 800,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc osiemset 00/100). 2.Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 3.Wadium musi obowiązywać przez cały okres związania ofertą. 4.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 09.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz.310,836 i 1572). 6.5.Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w banku PKO B.P. S.A. Nr 52 1020 1332 0000 1602 0037 7168 z adnotacją „wadium – dostawa wyposażenia do ZS Nr 2 im.9. Pułku Strzelców Konnych w Grajewie”. 6.Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby wpłynęło ono na rachunek bankowy Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Powyższe zalecenie wynika z czasu trwania rozliczeń międzybankowych. Przy czym za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku bankowym Zamawiającego. 7.Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału, razem z ofertą. 8. Polisa, poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę wadium winno zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego. Dokument ten winien obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium , określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 9. W przypadku niezabezpieczenia oferty jedną z określonych w niniejszej specyfikacji form wadium lub wniesienia wadium w sposób nieprawidłowy Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy. 10. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 11.Wadium wniesione w pieniądzu, zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 12.Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim Wykonawcom po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. 13.Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 14.Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 15.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 16.Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust.3 i 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, oświadczenia o którym mowa w art. 25a ust.1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust.2 pkt.3 ustawy Prawo zamówień publicznych, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie. Realizacja przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, wynikających z odrębnych przepisów
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, jest zobowiązany do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy Pzp z podmiotami, które złożyły oferty w postępowaniu. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach