Przetargi.pl
Dostawa wyposażenia technicznego obiektu lekkoatletycznego POSiR Golęcin w urządzenia i sprzęt do organizacji zawodów lekkoatletycznych, Poznań, ul. Warmińska 1.

Miasto Poznań Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji Samorządowy Zakład Budżetowy ogłasza przetarg

 • Adres: 61-553 Poznań, Jana Spychalskiego
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 618 357 901, , fax. 618 334 651
 • Data zamieszczenia: 2019-04-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Poznań Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji Samorządowy Zakład Budżetowy
  Jana Spychalskiego 34
  61-553 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 618 357 901, , fax. 618 334 651
  REGON: -0000000000000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa wyposażenia technicznego obiektu lekkoatletycznego POSiR Golęcin w urządzenia i sprzęt do organizacji zawodów lekkoatletycznych, Poznań, ul. Warmińska 1.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa wyposażenia technicznego obiektu lekkoatletycznego POSiR Golęcin w urządzenia i sprzęt do organizacji zawodów lekkoatletycznych, Poznań, ul. Warmińska 1. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć urządzenia i sprzęt na adres Poznań ul. Warmińska 1 oraz zapewnić ich rozładunek. Urządzenia i sprzęt muszą być kompletne fabrycznie nowe, nieużywane, wolne od wad i nie pochodzić z ekspozycji bądź wystaw. Zamawiający wymaga aby oferowane urządzenia i sprzęt był dopuszczony do obrotu i użytkowania na podstawie obowiązujących norm i przepisów. Oferowane urządzenia i sprzęt muszą spełniać wymagania PZLA dla wyposażenia technicznego certyfikowanych obiektów lekkoatletycznych Oferowany sprzęt i urządzenia muszą posiadać Certyfikaty IAAF (Międzynarodowego Stowarzyszenia Federacji Lekkoatletycznych - International Association of Athletics Federations), dotyczy to wszystkich sprzętów urządzeń dla których w opisie przedmiotu zamówienia określono konieczność posiadania powyższych certyfikatów. Urządzenia i sprzęt muszą być kompletne i gotowe do użytku. W przypadku dostawy słupa do wrót do klatki do rzutu młotem i dyskiem Zamawiający wymaga demontażu starego uszkodzonego słupa i montażu w jego miejsce nowego. Wykonawca jest zobowiązany do wywozu zdemontowanego sprzętu na swój koszt i ryzyko. Wymagany termin gwarancji 1 rok od daty podpisania protokołu odbioru.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37400000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Ustala się wadium w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy). Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. z 2016, poz. 359). Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy zamawiającego, nr: 29 1020 4027 0000 1302 1262 2371. Potwierdzenie dokonania przelewu winno być dołączone do oferty. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli przed upływem wskazanego do składania ofert terminu znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. Wadium wnoszone w pozostałych formach powinno być złożone w formie oryginału w sekretariacie Zamawiającego przed upływem terminu do składania ofert. Do oferty należy dołączyć kopię dokumentu wadialnego potwierdzonego przez wykonawcę za zgodność z oryginałem. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upełnomocnionego (upoważnionego) przedstawiciela gwaranta. Podpis powinien być złożony w sposób umożliwiający jego identyfikację, np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ustawy. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Nie dotyczy
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji dotyczących kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach