Przetargi.pl
Dostawa wyposażenia ruchomego pomieszczeń trybuny głównej, budynku kasowego oraz budynku sanitarno-gastronomicznego Podkarpackiego Centrum Piłki Nożnej w Stalowej Woli

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ogłasza przetarg

 • Adres: 37-450 Stalowa Wola, ul. Hutnicza
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 015 8422562, 8447338 , fax. 015 8422562, 8447338
 • Data zamieszczenia: 2019-06-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
  ul. Hutnicza 15
  37-450 Stalowa Wola, woj. podkarpackie
  tel. 015 8422562, 8447338, fax. 015 8422562, 8447338
  REGON: 83021758200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.mosir.stalowawola.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa wyposażenia ruchomego pomieszczeń trybuny głównej, budynku kasowego oraz budynku sanitarno-gastronomicznego Podkarpackiego Centrum Piłki Nożnej w Stalowej Woli
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż wyposażenia ruchomego, które zostało szczegółowo opisane w załączniku nr 1 do SIWZ „Przedmiar robót”, w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót: Tom 2 oraz na rysunkach. 2. Wyposażenie fabrycznie nowe – rok produkcji 2018 lub 2019. 3. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia na własny koszt. O terminie dostawy Wykonawca powiadomi Zamawiającego w terminie pięciu dni przed dostawą. 4. Wykonawca zapewni bezpłatne uruchomienie, sprawdzenie (ewentualną regulację po uruchomieniu) oraz przeprowadzi szkolenie w zakresie poprawnej pracy, konserwacji i bezpiecznej obsługi wyposażenia. 5. Wykonawca, który nie jest producentem winien posiadać serwis zapewniający naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne. 6. Wykonawca będzie wykonywał pełną obsługę serwisową w okresie trwania gwarancji zgodnie z zaleceniami producenta i zakresem szczegółowo opisanym w karcie gwarancyjnej w miejscu dostawy – Stalowa Wola. 7. W przypadku serwisowania sprzętu w punkcie serwisowym Wykonawcy, Wykonawca ponosi całkowity koszt związany z jego transportem do punktu serwisowego i naprawy w trakcie trwania gwarancji. 8. Zamawiający będzie zgłaszał wady i awarie przedmiotu zamówienia elektronicznie (faks, e-mail) przez osoby upoważnione przez Zamawiającego. 9. Wyposażenie nie może posiadać napisów reklamowych czy też oznaczenia innej firmy, z wyłączeniem oznaczeń jego producenta. 10. Dostarczone wyposażenie powinno być w pełni sprawne i odpowiadać standardom jakościowym i technicznym wynikającym z funkcji i przeznaczenia, zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz być wolne od wad prawnych i fizycznych. 11. Wraz ze wyposażeniem Wykonawca dostarczy następujące dokumenty: a) dokumenty gwarancyjne, b) instrukcje obsługi w języku polskim, c) certyfikaty znaków bezpieczeństwa, atesty (o ile taki obowiązek istnieje), d) deklaracje zgodności, e) książki serwisowe w języku polskim. 12. Wymagany okres gwarancji – minimum 24 miesiące. 13. Wykonawca zapewni serwis pogwarancyjny – minimum 60 miesięcy od momentu dostawy. 14. Wykonawca zapewni sprzęt zastępczy w przypadku awarii.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39150000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie przez wykonawcę wadium w wysokości 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) .Wadium musi być skutecznie wniesione przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium może być wniesione w następujących formach: 1) w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy prowadzącego postępowanie: Bank PKO BP SA Oddział 1 w Stalowej Woli, nr konta: 31 1020 4913 0000 9702 0117 7039, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014, poz. 1804). 4. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia dokument, potwierdzający wniesienie wadium w jednej z form wymienionych w ust. 3 pkt 2 – 5 SIWZ może zostać wystawiony na jednego z Wykonawców. 5. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu przelewem, na poleceniu (w tytule) przelewu należy wpisać: „Wadium – postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr MOSiR/ZP/04/2019”. Zamawiający wymaga załączenia do oferty kopii dokumentu potwierdzającego dokonanie przelewu wadium. 6. W pozostałych przypadkach, o których mowa w ust. 3 pkt 2 – 5 SIWZ, wymagane jest dostarczenie Zamawiającemu oryginału i kopii dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiającego i złożenie tego dokumentu w siedzibie Zamawiającego. Zaleca się aby oryginał dokumentu załączyć do oferty w osobnej kopercie a kopię dokumentu dołączyć do oferty. 7. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, o której mowa w ust. 3 pkt 3 – 4 powyżej, zaleca się, aby treść dokumentu gwarancji zawierała w szczególności następujące informacje: 1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji, gwaranta (banku lub instytucji, ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedziby i adresu, 2) przytoczenie nazwy i przedmiotu niniejszego postępowania, znaku postępowania nadanego przez Zamawiającego, 3) kwotę gwarancji, 4) okres na jaki gwarancja została wystawiona (odpowiadający co najmniej terminowi związania ofertą), 5) zobowiązanie gwaranta do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty gwarancji, na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 8. Dokumenty muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa Pzp. 9. Zamawiający zwraca wadium, wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem ust. 12 i ust. 13. 10. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 11. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 12. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 9, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 13. Zamawiający zatrzymuje wadium w przypadkach określonych w ustawie Pzp. 14. W ofercie należy podać numer konta (w przypadku wadium wniesionego w pieniądzu) lub adres (w pozostałych przypadkach), na jakie Zamawiający dokona zwrotu wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach