Przetargi.pl
Dostawa wyposażenia PSZOK w Stegnie i Tczewie w ramach Projektu „Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Tczewie o sekcję wytwarzania kompostu i polepszaczy glebowych z odpadów ulegających biodegradacji wraz z rozbudową punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych”,

Zakład Utylizacji Odpadów Stałych sp. z o. o. ogłasza przetarg

 • Adres: 83110 Tczew, ul. Rokicka
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 585 328 372 , fax. 585 328 372
 • Data zamieszczenia: 2019-01-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Utylizacji Odpadów Stałych sp. z o. o.
  ul. Rokicka
  83110 Tczew, woj. pomorskie
  tel. 585 328 372, fax. 585 328 372
  REGON: 19247119900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zuostczew.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa wyposażenia PSZOK w Stegnie i Tczewie w ramach Projektu „Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Tczewie o sekcję wytwarzania kompostu i polepszaczy glebowych z odpadów ulegających biodegradacji wraz z rozbudową punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych”,
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa wyposażenia dla Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Stegnie i Tczewie, zgodnego z opisem przedmiotu zamówienia, zamówienie podzielone jest na cztery zamówienia częściowe: 1) Część I - Dostawa brykierciarki (prasy) do styropianu – szt. 2; Urządzenie winno zapewnić zmniejszenie objętości odpadów styropianowych poprzez mielenie ich zgniatanie za pomocą prasy hydraulicznej, redukując je do ciężaru właściwego 150 – 400 kg/m3. Sprasowane odpady uformowane będą w kształt prostopadłościanów. Kompresja 50:1. 2 szt.dla Pszok Tczew i Stegna. 2) Część II - Dostawa praso-kontenera – szt. 2; Urządzenie zapewnić powinno możliwość zagęszczenia odpadów do 5 razy; przeznaczone na odpady segregowane typu makulatura; pojemność min. 24m3. 2 szt.dla Pszok Tczew i Stegna. 3) Część III - Dostawa kontenerów na tekstylia (szt. 2) oraz kontenera na opony (szt. 1) Kontenery zapewnią możliwość dostarczania odpadów tekstylnych przez mieszkańców do PSZOK Tczew i Stegna. Kontener duży przeznaczony na opony dostarczane przez mieszkańców. 4) Część IV - Dostawa pojazdu do zbiórki odpadów - Samochód dostawczy (szt.1) tzw. mobilny PSZOK do zbiórki odpadów m.in. niebezpiecznych z firm - pojazd z windą. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Część III SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia”.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42990000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium dla każdego z zamówień częściowych.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej www.zuostczew.pl. informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 798 z późn. zm.), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. 2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje dotyczące tych podmiotów, zamieszczone w treści załącznika nr 2a i 2b do SIWZ - IDW. 3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 5. Informacje dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne/konsorcja): a) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. b) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, oraz o których mowa w pkt. 5.3.2 SIWZ, natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z postanowieniami pkt. 5.2 SIWZ c) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenia, o których mowa w ust. 1 pkt 1) rozdziału 6 SIWZ – składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. d) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w ust. 3 nin. rozdziału składa każdy z Wykonawców (każdy z członków Konsorcjum lub wspólników spółki cywilnej). e) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są oni zobowiązani - każdy z Wykonawców (każdy z członków Konsorcjum lub wspólników spółki cywilnej) - na wezwanie Zamawiającego złożyć dokumenty i oświadczenia, o których mowa w ust. 2 lit. b) rozdziału 6 SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach