Przetargi.pl
Dostawa wyposażenia Pracowni Zaburzeń Narządu Żucia w ramach inwestycji: „Budowa Stomatologicznego Centrum Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie”.

Uniwersytet Medyczny w Lublinie ogłasza przetarg

 • Adres: 20-059 Lublin, Al. Racławickie
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 81 448 52 72 , fax. 81 448 52 71
 • Data zamieszczenia: 2021-03-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Medyczny w Lublinie
  Al. Racławickie 1
  20-059 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 81 448 52 72, fax. 81 448 52 71
  REGON: 28871600000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.umlub.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa wyposażenia Pracowni Zaburzeń Narządu Żucia w ramach inwestycji: „Budowa Stomatologicznego Centrum Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia Pracowni Zaburzeń Narządu Żucia w ramach inwestycji: „Budowa Klinicznego Centrum Stomatologicznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie”,(zwanego dalej „przedmiotem zamówienia”, „produktem” lub „urządzeniem”). 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Formularzu cenowym/Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1a do Formularza Oferty. 3. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33100000-1 Urządzenia medyczne 33120000-7 Systemy rejestrujące i urządzenia badawcze 33131000-7 Stomatologiczne instrumenty ręczne 33121300-7 Elektromiografy 4. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia: 4.1. Zamawiający wymaga zaoferowania produktów o tych samych lub nie gorszych parametrach i standardach jakościowych, jak wskazane w Załączniku nr 1a do Formularza oferty – Formularz cenowy/Opis przedmiotu zamówienia. Niespełnienie chociaż jednego z wymaganych parametrów technicznych będzie skutkowało odrzuceniem oferty. 4.2. Zamawiający wymaga dostawy produktów fabrycznie nowych, niebędących próbkami, nieuszkodzonych, nieregenerowanych, niemodyfikowanych, nie będących uprzednio przedmiotem wystaw i prezentacji, kompletnych i gotowych do użycia po zainstalowaniu (tj. bez jakichkolwiek dodatkowych zakupów i inwestycji), produktów, które pochodzą z bieżącej produkcji, nieobciążonych prawami osób lub podmiotów trzecich. 4.3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć i wnieść wszystkie elementy wyposażenia do wskazanych pomieszczeń w miejscu dostawy, rozpakować, zainstalować, sprawdzić wszystkie elementy wyposażenia, ustawić, wypoziomować, podłączyć do istniejącej w pomieszczeniu instalacji, o ile takiego podłączenia wymagają i przekazać do użytku odbiorcy końcowego. 4.4. Gwarancja: 4.4.1 okres gwarancji dla przedmiotu zamówienia stanowi kryterium oceny ofert i będzie podlegać ocenie zgodnie z zasadami opisanymi w rozdziale XVII SIWZ, 4.4.2 w okresie gwarancji wykonywane będą przeglądy – przeprowadzone u Użytkownika (w miejscu użytkowania danego urządzenia), co 12 miesięcy i potwierdzone wpisem w Paszporcie Technicznym Urządzeń. 5. Rozwiązania równoważne: 5.1. Ewentualne wskazanie przez Zamawiającego nazwy producenta ma na celu określenie klasy i jakości urządzenia będącego przedmiotem zamówienia, służy ustaleniu standardu, nie wskazuje natomiast na konkretny wyrób lub konkretnego producenta. 5.2. Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ wskazane zostały normy, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. 5.3. Wykonawca, który powoła się na rozwiązanie równoważne, obowiązany jest wykazać w ofercie, w sposób nie budzący wątpliwości, że oferowane przez niego urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp). 5.4. Za rozwiązania równoważne Zamawiający uzna te, których standardy, cechy jakościowe, parametry techniczne i użytkowe są identyczne lub nie gorsze oraz które spełniają wszystkie wymagania Zamawiającego określone w Załączniku nr 1a do Formularza Oferty – Formularz cenowy/Opis przedmiotu zamówienia 5.5. W przypadku wątpliwości Zamawiającego związanych ze stwierdzeniem równoważności złożonej oferty wszelkie obowiązki związane z potwierdzeniem równoważności spoczywają na Wykonawcy. 6. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym nr Załącznik nr 5 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33100000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach