Przetargi.pl
Dostawa wyposażenia, pomocy dydaktycznych, sprzętu komputerowego i audiowizualnego oraz zabawek do punktu przedszkolnego w Szczepidle w ramach projektu pn. Kraina zabawy nr umowy POKL.09.01.01-30-049/12-00

Urząd Gminy Krzymów ogłasza przetarg

 • Adres: 62-513 Krzymów, ul. Kościelna 2
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 063 2413280 , fax. 063 2413091
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Krzymów
  ul. Kościelna 2 2
  62-513 Krzymów, woj. wielkopolskie
  tel. 063 2413280, fax. 063 2413091
  REGON: 00054800500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.krzymow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa wyposażenia, pomocy dydaktycznych, sprzętu komputerowego i audiowizualnego oraz zabawek do punktu przedszkolnego w Szczepidle w ramach projektu pn. Kraina zabawy nr umowy POKL.09.01.01-30-049/12-00
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy oraz montażu mebli, wyposażenia, pomocy dydaktycznych, zabawek, sprzętu komputerowego i audiowizualnego do punktu przedszkolnego przy Urzędzie Gminy w Krzymowie zlokalizowanego w Szkole Podstawowej w Szczepidle. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pn. Kraina zabawy współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.1.1 - Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej. Nr projektu: POKL.09.01.01-30-049/12-00. 2. Zadanie zostało podzielone na trzy części i obejmuje: Część 1 - dostawa mebli i wyposażenia: -Zestaw mebli do pokoju nauczycieli -Fotele obrotowe -Krzesła do pokoju nauczyciela -Biurka dla nauczycieli -Krzesełka konferencyjne -Krzesła przedszkolne -Stoliczki trapezowe lub pięciokątne -Leżaki -Jaśki -Koce polarowe -Zestaw mebli dziecięcych -Szatnia dla dzieci -Czajnik elektryczny -Termos z pompką Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik 1a. Część 2 - dostawa zabawek i pomocy dydaktycznych: -Szafka - kącik kuchenny z niezbędnymi elementami -Szafka - kącik do zabaw teatralnych i w sklep -Szafka biblioteczka z ławeczką - kącik czytelniczy z siedziskiem -Zestaw zabawek dla dzieci -Pomoce dydaktyczne Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik 1b. Część 3 - dostawa oprogramowania, sprzętu komputerowego, audiowizualnego: -Komputer dla nauczycieli i specjalistów wraz z oprogramowaniem -Rzutnik dla nauczycieli -Urządzenie wielofunkcyjne (drukarka, ksero, skaner) -Sprzęt audio (wieża) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik 1c. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i jego poszczególnych części zawierają załączniki nr 1a - 1c - Formularze cenowe. 3. Podane w załącznikach 1a-1c do SIW nazwy własne są przykładowe. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych. Jeżeli Wykonawca składa ofertę równoważną musi przedłożyć informację o proponowanym produkcie zawierającą co najmniej nazwę i parametry techniczne. Za równoważne zostaną uznane rozwiązania o parametrach nie gorszych niż opisane w załącznikach 1a-1c do SIWZ. W takiej sytuacji należy podać w ofercie opis rozwiązania równoważnego. Oceny równoważności ofert Zamawiający będzie dokonywał na etapie oceny ofert w oparciu o opinie pracowników merytorycznych. 4. Wszystkie pomoce dydaktyczne, meble, zabawki, wyposażenie, sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem i sprzęt audiowizualny muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad. Wszystkie pomoce dydaktyczne, meble, zabawki i wyposażenie muszą być dopuszczone do stosowania w placówkach oświatowych oraz muszą posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty, świadectwa jakości i spełniać wszelkie wymogi norm określonych obowiązującym prawem. 5. Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt i ryzyko wykonać przedmiot niniejszego zamówienia. 6. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami i polskimi normami bezpieczeństwa dotyczącymi pomocy dydaktycznych. 7. Materiały użyte do wykonania przedmiotu zamówienia muszą być dopuszczone do stosowania na terenie RP oraz spełniać warunki określone w odrębnych przepisach. 8. Wykonanie przedmiotu zamówienia musi odbywać się zgodnie z przepisami BHP i przepisami prawa. 9. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne z opisywanym przez Zamawiającego, zobowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego materiały spełniają wymagania określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik 1a-1c). 10. Miejsce dostarczenia przedmiotu zamówienia: -Punkt przedszkolny przy Urzędzie Gminy w Krzymowie zlokalizowany w Szkole Podstawowej w Szczepidle, Szczepidło 52, 62-513 Krzymów. 11. Wymagania stawiane Wykonawcy: Wykonawca jest zobowiązany do: a) zdobycia wszelkich informacji niezbędnych do prawidłowego przygotowania oferty, b) sprawdzenia i zweryfikowania dostarczonych materiałów oraz niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o ewentualnych błędach lub przeoczeniach; Zamawiający nie będzie uwzględniał żadnych roszczeń i uwag z tytułu błędów lub nieścisłości specyfikacji istotnych warunków zamówienia po upływie terminu zgłaszania uwag. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania zamówienia zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji. 12. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy - Prawo zamówień publicznych w zakresie dostawy: mebli i wyposażenia, zabawek i pomocy dydaktycznych, oprogramowania, sprzętu komputerowego i audiowizualnego w ramach projektu pn.: Kraina zabawy współfinansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w wysokości do 20% wartości zamówienia podstawowego. 13. Podane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, oraz we wszystkich dokumentach stanowiących załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie należy rozumieć jako przykładowe i należy je rozpatrywać z wyrazem lub równoważne albo nie gorsze niż. 14. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, dwie lub wszystkie części zamówienia. Oferta częściowa musi obejmować wszystkie pozycje wymienione w danej części. 15. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 16. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej. 17. W ramach postępowania nie będzie prowadzona aukcja elektroniczna. 18. Wynagrodzenie wykonawcy współfinansowane będzie ze środków Unii Europejskiej w ramach POKL 19. Zamawiający ustanawia płatnika którym będzie Urząd Gminy w Krzymowie. 20. Wymagania dotyczące gwarancji i rękojmi: Wykonawca udzieli 24 miesięcznej gwarancji i rękojmi od dnia odbioru dostawy na pomoce dydaktyczne, zabawki, wyposażenie, meble, sprzęt komputerowy i audiowizualny za wyjątkiem oprogramowania.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 391600001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 7 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.krzymow.nowoczesnagmina.pl/?c=179
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach