Przetargi.pl
Dostawa wyposażenia komputerowego i multimedialnego do pracowni kształcenia zawodowego szkół zawodowych i ustawicznych oraz wyposażenia komputerowego do biura projektu

Miasto Chełm ogłasza przetarg

 • Adres: 22-100 Chełm, Lubelska
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 82 5652070, 5652223, 5652232 , fax. 825 652 254
 • Data zamieszczenia: 2021-06-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Chełm
  Lubelska 65
  22-100 Chełm, woj. lubelskie
  tel. 82 5652070, 5652223, 5652232, fax. 825 652 254
  REGON: 11019823800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.chelm.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa wyposażenia komputerowego i multimedialnego do pracowni kształcenia zawodowego szkół zawodowych i ustawicznych oraz wyposażenia komputerowego do biura projektu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Szczegółowy zakres zamówienia został określony w Załączniku nr 1 do SIWZ, tj. w „Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia”. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone w Załączniku nr 7 do SIWZ, tj. w Istotnych postanowieniach umowy oraz w Specyfikacji dotyczącej sprzętu komputerowego i multimediów i Specyfikacji dotyczącej oprogramowania, stanowiących odpowiednio Załącznik nr 9 i 10 do SIWZ. 2. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, nieuszkodzony, wolne od wad i odpowiadający obowiązującym normom dopuszczającym do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, posiadający niezbędne certyfikaty i atesty zgodne z obowiązującymi przepisami. 3. Jeżeli w dokumentacji przetargowej wskazana jest nazwa handlowa firmy, towaru lub produktu, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne zgodne z danymi technicznymi i parametrami zawartymi w dokumentacji. Poprzez produkt równoważny Zamawiający rozumie urządzenia/narzędzia o parametrach technicznych, technologii, funkcjonalności, wydajności i jakości nie gorszej niż określone w SIWZ. Przedstawione rozwiązania przedstawiają poziom minimalny parametrów technicznych, technologii, funkcjonalności, wydajności i jakości. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, ale nie podaje minimalnych parametrów, które by tę równoważność potwierdzały – Wykonawca obowiązany jest zaoferować produkt o właściwościach zbliżonych, nadający się funkcjonalnie do zapotrzebowania (arg. na podstawie sentencji wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 14 października 2013 r. [sygn.akt; KIO 2315/13}). Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Kryteria równoważności określono w Specyfikacji dotyczącej sprzętu komputerowego i multimediów oraz Specyfikacji dotyczącej oprogramowania. 4. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w formularzu oferty (załącznik nr 2 do SIWZ) części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podanie przez Wykonawcę firm Podwykonawców.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30200000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach