Przetargi.pl
Dostawa wyposażenia i urządzeń w ramach projektu pt Modernizacja kształcenia zawodowego drogą do sukcesu uczniów ZSP w Pucku będzie dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego kolorowego - 1 szt.

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pucku ogłasza przetarg

 • Adres: 84-100 Puck, Ul. Kolejowa 7
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 58 673 20 51 , fax. 58 673 27 02
 • Data zamieszczenia: 2013-10-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pucku
  Ul. Kolejowa 7 7
  84-100 Puck, woj. pomorskie
  tel. 58 673 20 51, fax. 58 673 27 02
  REGON: 22182944000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Powiatowe centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pucku.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa wyposażenia i urządzeń w ramach projektu pt Modernizacja kształcenia zawodowego drogą do sukcesu uczniów ZSP w Pucku będzie dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego kolorowego - 1 szt.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego kolorowego - 1 szt.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 302161100
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 15 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.pckziu.puck.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach