Przetargi.pl
Dostawa wyposażenia i sprzętu dla Szkoły Podstawowej w Cielądzu w ramach projektu Gmina Cielądz rozwija usługi edukacyjne dla najmłodszych

Urząd Gminy w Cielądzu ogłasza przetarg

 • Adres: 96-214 Cielądz,
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 046 8152429 , fax. 046 8152352
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy w Cielądzu
  96-214 Cielądz, woj. łódzkie
  tel. 046 8152429, fax. 046 8152352
  REGON: 00053545100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.cieladz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa wyposażenia i sprzętu dla Szkoły Podstawowej w Cielądzu w ramach projektu Gmina Cielądz rozwija usługi edukacyjne dla najmłodszych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa wyposażenia i sprzętu dla Szkoły Podstawowej w Cielądzu w ramach projektu Gmina Cielądz rozwija usługi edukacyjne dla najmłodszych Szczegółowy zakres zamówienia znajduje się w załączniku nr 8 do SIWZ Dostawy polegać będą na: dostawie i niezbędnym do użytkowania montażem przy Szkole Podstawowej w Cielądzu wyposażenia i sprzętu - plac zabaw. Plac zabaw musi posiadać niezbędną strefę użytkowania. Wykonane i zamontowane elementy muszą posiadać certyfikat na całość placu zabaw lub na jego poszczególne elementy. Celem weryfikacji zgodności sprzętu z SIWZ, należy do oferty załączyć rysunki, zdjęcia lub prospekty oferowanego wyposażenia i sprzętu placu zabaw.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 375351008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamaiwjący nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.cieladz.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach