Przetargi.pl
Dostawa wyposażenia Gimnazjów w Boratynie i w Łowcach w nowoczesny sprzęt ICT oraz modernizację systemu monitoringu w ramach działania: 6.4 Infrastruktura edukacyjna, poddziałania: 6.4.3 Szkolnictwo ogólne RPO WP na lata 2014-2020

Gmina Chłopice ogłasza przetarg

 • Adres: 37561 Chłopice, Chłopice
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 16 624 00 00 , fax. 16 622 24 60
 • Data zamieszczenia: 2017-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Chłopice
  Chłopice
  37561 Chłopice, woj. podkarpackie
  tel. 16 624 00 00, fax. 16 622 24 60
  REGON: 65090050700000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa wyposażenia Gimnazjów w Boratynie i w Łowcach w nowoczesny sprzęt ICT oraz modernizację systemu monitoringu w ramach działania: 6.4 Infrastruktura edukacyjna, poddziałania: 6.4.3 Szkolnictwo ogólne RPO WP na lata 2014-2020
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę sprzętu informatycznego oraz dostawę i montaż systemów monitoringu wizyjnego w Gimnazjach w Boratynie i Łowcach. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwa zadania: Zadanie nr 1 – Dostawa sprzętu informatycznego w tym: •Dostawa komputerów osobistych typu laptop 69 sztuk •Dostawa zestawu tablic interaktywnych 4 sztuki •Wykonawca będzie zobowiązany do zamontowania i uruchomienia przedmiotu zamówienia w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego, na tę okoliczność zostanie sporządzony protokół odbioru. Zadanie nr 2 – Dostawa i montaż systemów monitoringu wizyjnego w Gimnazjach w Boratynie i Łowcach w tym: •Dostawa i montaż systemu monitoringu wizyjnego w Gimnazjum w Boratynie •Dostawa i montaż systemu monitoringu wizyjnego w Gimnazjum w Łowcach •Wykonawca będzie zobowiązany do zamontowania i uruchomienia przedmiotu zamówienia w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego, na tę okoliczność zostanie sporządzony protokół odbioru. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załącznikach nr 6a i 6b do SIWZ. Zamówienie realizowane w ramach projektu pn. „Wyposażenie Gimnazjów w Boratynie i w Łowcach w nowoczesny sprzęt ICT oraz modernizację systemu monitoringu” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa VI. Spójność Przestrzenna i Społeczna, działanie 6.4 Infrastruktura edukacyjna,, poddziałanie 6.4.3 Szkolnictwo ogólne. Wymagania Zamawiającego dot. przedmiotu zamówienia. •oferowany sprzęt musi być fabrycznie nowy (bez śladów użytkowania), aktualnie produkowany na rynku (rok produkcji nie wcześniejszy niż 2016 r.) •przedmiot zamówienia musi posiadać: kartę gwarancyjną, instrukcję obsługi, aprobaty techniczne, certyfikaty itp. oraz niezbędne dokumenty wymagane przy tego typu sprzęcie, oraz winien być wyposażony we wszystkie niezbędne elementy (przyłącza, kable itp.) niezbędne do uruchomienia i pracy u Zmawiającego do celu dla którego przedmiot zamówienia jest zakupywany. •wszystkie dokumenty załączone do dostarczonego przedmiotu zamówienia muszą być sporządzone w języku polskim w formie drukowanej
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30213000-5

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium w wysokości: Dla Zadania nr 1 – 3 000,00 (słownie: trzy tysiące zł 00/100) Dla Zadania nr 2 – 1 500,00 (słownie: jeden tysiąc pięćset zł 00/100) należy wnieść przed upływem terminu składania ofert

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach