Przetargi.pl
Dostawa wyposażenia do pracowni samochodowych, elektrycznych i ślusarskich do Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju i Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju w ramach projektu Staże u pracodawców - szansą na start zawodowy dla młodzieży Powiatu Biłgorajskiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013

Powiat Biłgorajski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Biłgoraju ogłasza przetarg

 • Adres: 23-400 Biłgoraj, ul. Tadeusza Kościuszki 94
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 84 6882000, 6882006 , fax. 846882009
 • Data zamieszczenia: 2014-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Biłgorajski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Biłgoraju
  ul. Tadeusza Kościuszki 94 94
  23-400 Biłgoraj, woj. lubelskie
  tel. 84 6882000, 6882006, fax. 846882009
  REGON: 95036901400000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa wyposażenia do pracowni samochodowych, elektrycznych i ślusarskich do Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju i Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju w ramach projektu Staże u pracodawców - szansą na start zawodowy dla młodzieży Powiatu Biłgorajskiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  dostawa wyposażenia do pracowni samochodowych, elektrycznych i ślusarskich do Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju i Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju w ramach projektu Staże u pracodawców - szansą na start zawodowy dla młodzieży Powiatu Biłgorajskiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, określonych jako: część I Wyposażenie pracowni elektrycznych i ślusarskich: Szafa narzędziowa 6szt., tokarka uniwersalna 1 szt., przyrząd podziałowy 1szt., stół ślusarski 5 szt., prasa hydrauliczna ręczna 1 szt., imadło maszynowe pochylne 1 szt., zaginarka do blach (giętarka), segmentowa 1 szt. część II - wyposażenie pracowni samochodowych: tester diagnostyczny 1 szt.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 438000001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 21 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do postępowania zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości część I 200 zł ( słownie dwieście złotych) część II 200 zł ( słownie dwieście złotych) 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm). 3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium wnoszone w pieniądzu powinno być wpłacone przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Biłgoraju nr 309602 0007 0000 0039 2000 0031, a wniesione w innej formie oryginał dokumentu należy złożyć w zamkniętym opakowaniu w siedzibie zamawiającego w pok nr 106 (Sekretariat Starosty) lub przesłać na adres zamawiającego Starostwo Powiatowe w Biłgoraju ul. Tadeusza Kościuszki 94 23 - 400 Biłgoraj z dopiskiem wadium na część .......... dostawa wyposażenia do pracowni samochodowych, elektrycznych i ślusarskich do Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju i Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju w ramach projektu Staże u pracodawców szansą na start zawodowy dla młodzieży Powiatu Biłgorajskiego

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.spbilgoraj.bip.lubelskie.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach