Przetargi.pl
Dostawa wyposażenia do pracowni elektrotechniki i elektroniki samochodowej dla Zespołu Szkół Technicznych w Kole

Starostwo Powiatowe w Kole ogłasza przetarg

 • Adres: 62-600 Koło, ul. Sienkiewicza
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 632 617 835 , fax. 632 725 825
 • Data zamieszczenia: 2020-02-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Starostwo Powiatowe w Kole
  ul. Sienkiewicza
  62-600 Koło, woj. wielkopolskie
  tel. 632 617 835, fax. 632 725 825
  REGON: 31101899900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.starostwokolskie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa wyposażenia do pracowni elektrotechniki i elektroniki samochodowej dla Zespołu Szkół Technicznych w Kole
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowych narzędzi, przyrządów, urządzeń wulkanizacyjnych, oraz urządzeń elektronicznych na potrzeby Zespołu Szkół Technicznych w Kole. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki nr 1, nr 2, - odrębne dla poszczególnej części, załączone do niniejszej SIWZ. Opis zawiera wymagania minimalne.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 31700000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium, w ramach poszczególnych części, w wysokości: a) część 1: „Dostawa narzędzi” – 1.400,00 zł brutto(słownie: jeden tysiąc czterysta złotych 00/100) b) część 2: „Dostawa urządzeń wulkanizacyjnych” – 1.000,00 zł brutto(słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert pod rygorem odrzucenia ofert. 3. W przypadku ubiegania się przez Wykonawcę o więcej niż jedną część zamówienia, zobowiązany jest on do wniesienia wadium na każdą część odrębnie. 4. Wadium może być wniesione w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 pzp, tj. w: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359.) 5. Uwaga: dokument gwarancji, poręczeń winien zawierać wyszczególnione warunki zapłaty kwoty wadium Zamawiającemu (utraty wadium przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego), tj. gdy: 1) Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe, z przyczyn leżących po stronie wykonawcy; 2) Jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pzp , oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 6. Wniesione wadium musi zabezpieczać ofertę Wykonawcy przez cały okres związania ofertą. 7. Wadium wnoszone w pieniądzu należy przelać na rachunek bankowy w Santander Bank Polska na numer: 95 1090 1203 0000 0001 0967 1680. 8. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna, iż będzie ono wniesione skutecznie jedynie w przypadku wpływu pieniędzy na konto Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Na poleceniu przelewu należy zamieścić adnotację: „WADIUM dotyczy przetargu – numer sprawy ZP 272.2.2020, część …” 9. Potwierdzeniem wniesienia wadium w jednej z form określonych w ust. 4 pkt 2, 3, 4 i 5 SIWZ jest oryginalny dokument banku, ubezpieczyciela lub poręczyciela, wystawiony na: Powiat Kolski, ul. Sienkiewicza 21/23, 62 – 600 Koło z oznaczeniem, iż dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa wyposażenia do pracowni elektrotechniki i elektroniki samochodowej dla Zespołu Szkół Technicznych w Kole nr ZP 272.2.2020, część nr …. ” Dokument potwierdzający wniesienie wadium należy złożyć wraz z ofertą, w formie oryginału dokumentu elektronicznego, tj. dokument w formie elektronicznej wystawiony przez gwaranta/poręczyciela i podpisany przez niego kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Warunku powyższego nie spełnia kopia elektroniczna dokumentu podpisana przez Wykonawcę kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 10. Wykonawca ma obowiązek wnieść wadium w jednej lub kilku z wybranych przez siebie form, o których mowa wyżej w ust. 3. 11. Zamawiający, odrzuca ofertę, która nie była zabezpieczona wadium (art. 89 ust. 1 pkt 7b pzp). 12. Zamawiający dokona zwrotu wadium: 1) wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a pzp; 2) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 13. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 14. W przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 pzp, Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, tj. jeżeli: 1) Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe, z przyczyn leżących po stronie wykonawcy; 2) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 15. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym okresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wypełniony druk o nazwie „Oferta”; 2) Oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 4; 3) pełnomocnictwo (w sytuacji, gdy ofertę podpisuje osoba, której prawo do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z dokumentu rejestrowego). Pełnomocnictwo powinno zostać złożone albo w formie oryginału albo uwierzytelnionej notarialnie kopii; 4) pełnomocnictwo do składania oferty łącznej w zakresie określonych w art. 23 ust. 2 Ustawy, jeżeli jest wymagane; 5) zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia zasobów Wykonawcy, jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolności technicznej lub zawodowej innych podmiotów; 6) podwykonawstwo zgodnie z załącznikiem nr 6; 7) formularz cenowy zgodnie z załącznikami nr 1a i/lub 2a. 8) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy (tj. informacji z otwarcia ofert) przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności bądź braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. (Załącznik Nr 3 lub 4) Wykonawcy, którzy należą do tej samej grupy kapitałowej, złożyli odrębne oferty muszą wykazać, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie postępowania.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach