Przetargi.pl
Dostawa wyposażenia dla Polskiego Teatru Tańca - meble do pokoi gościnnych i wyposażenie pomieszczeń socjalnych

Polski Teatr Tańca ogłasza przetarg

 • Adres: 61-835 Poznań, Kozia
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 61 8524241, 8524242, , fax. 618 532 370
 • Data zamieszczenia: 2020-09-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Polski Teatr Tańca
  Kozia 4
  61-835 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 61 8524241, 8524242, , fax. 618 532 370
  REGON: 00027890700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ptt-poznan.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Instytucja kultury.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa wyposażenia dla Polskiego Teatru Tańca - meble do pokoi gościnnych i wyposażenie pomieszczeń socjalnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wyposażenie nowej siedziby Polskiego Teatru Tańca. Wyposażenie w meble pokoi gościnnych oraz pomieszczeń socjalnych w meble i sprzęt agd.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39100000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga złożenia wadium w wysokości, odpowiednio dla: Części 1. Meble do pomieszczenia socjalnego artystów tancerzy oraz krzesła do pozostałych pomieszczeń socjalnych - brak wadium; Części 2. Meble do pokoi gościnnych - brak wadium; Części 3. Meble kuchenne z wyposażeniem w sprzęt agd - aneksy kuchenne w pomieszczeniach socjalnych – 2.500 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych) 2. Wadium może być wnoszone: 1) w pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 07 1240 6595 1111 0010 3135 7079 Na dowodzie wpłaty należy zaznaczyć, jakiego zadania wadium dotyczy (Wadium w postępowaniu nr PTT - ZP/2620/06/09/2020 - „Dostawa wyposażenia dla Polskiego Teatru Tańca - meble do pokoi gościnnych i wyposażenie pomieszczeń socjalnych”. Decyd-je moment wpływu środków do Zamawiającego. 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach. 4. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu zaleca się, aby np. w tytule przelewu wyraźnie oznaczyć wykonawcę wnoszącego wadium, szczególnie w przypadku gdy wadium jest wnoszone przez pełnomocnika/pośrednika. 5. W przypadku, gdy wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia: 1) dokument gwarancji/poręczenia sporządzony w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, 2) gwarancje/poręczenia podlegać muszą prawu polskiemu; wszystkie spory odnośnie gwarancji/poręczeń będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądów polskich. 6. W przypadku, gdy wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia z treści tych gwarancji/poręczeń musi w szczególności jednoznacznie wynikać: 1) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela (np. banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całej kwoty wadium nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie zamawiającego (beneficjenta gwarancji/poręczenia – Polski Teatr Tańca) zawierające oświadczenie, że zaistniały oko-liczności, o których mowa w pkt 9, bez potwierdzania tych okoliczności, 2) termin obowiązywania gwarancji/poręczenia, który nie może być krótszy niż termin związania ofertą. 7. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, jeżeli nie wniesie on wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy. 8. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowa na rachunku bankowym. 9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli: 1) wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po jego stronie, 2) wykonawca, w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 10. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 9 ppkt 2. 11. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 12. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 13. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 10, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 14. Na wniosek wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zamawiający zaliczy wadium wpłacone w pieniądzu na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 15. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek wykonawcy. 16. W ofercie należy wpisać numer konta, na które zamawiający ma zwrócić wadium. W przypadku gdy wykonawca nie wskaże w ofercie numeru konta, na które należy zwrócić wadium zostanie ono zwrócone na rachunek bankowy, z którego dokonano przelewu wpłaty wadium. 17. Wadium wniesione przez jednego ze wspólników konsorcjum uważa się za wniesione prawidłowo.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa niniejszego warunku udziału w postępowaniu.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 PZP, jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. 2. Oferta Wykonawcy musi zawierać: 2.1.Formularz ofertowy – wypełniony zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ; 2.2.Oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale IX ust. 1 pkt 1 ppkt 1.1) SIWZ – według wzoru stanowiącego załącznik nr 3a i 3b do SIWZ; 2.3.Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy (wykonawców występujących wspólnie), o ile ofertę składa pełnomocnik; 2.4.Zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w Rozdziale IX ust. 1 pkt 1 ppkt 1.2) SIWZ – jeżeli Wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego – według wzoru sta-nowiącego załącznik nr 4 do SIWZ; 2.5. Dokumenty (np. atesty, certyfikaty, zaświadczenia) wystawione przez uprawniony, nieza-leżny podmiot, potwierdzający spełnianie przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań norm określonych w załączniku nr 1 do SIWZ. 2.6. Karty katalogowe obejmujące wszystkie elementy oferty. 2.7. W przypadku, gdy wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz (tzn. w formie gwa-rancji lub poręczenia), wówczas wraz z ofertą należy złożyć oryginał dokumentu wadialne-go – w osobnej wewnętrznej kopercie, natomiast kserokopie dokumentu wadialnego poświad-czone przez wykonawcę za zgodność z oryginałem – należy dołączyć do oferty. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu należy dołączyć dowód wniesienia wadium wraz ze wskazaniem rachunku bankowego, na który zamawiający winien zwrócić wadium. 3. Wykonawca powinien złożyć również wraz z ofertą po jednej sztuce próbek mebli wykonanych zgodnie z wymaganiami opisanymi w następujących pozycjach asortymentowych załącznika nr 1 do SIWZ: Część 1. Meble do pomieszczenia socjalnego artystów tancerzy oraz krzesła do pozostałych pomieszczeń socjalnych poz. 3, 4; Część 2. Meble do pokoi gościnnych 3, 4,; Część 3. Meble kuchenne z wyposażeniem w sprzęt agd - aneksy kuchenne w pom-ieszczeniach socjalnych poz, 1.4., 1.7;

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach