Przetargi.pl
Dostawa wyposażenia biurowego i socjalnego na potrzeby Centrum Dialogu Przełomy i Muzeum Narodowego w Szczecinie

Muzeum Narodowe w Szczecinie ogłasza przetarg

 • Adres: 70-561 Szczecin, ul. Staromłyńska 27
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 091 4315200 , fax. 091 4315204
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Muzeum Narodowe w Szczecinie
  ul. Staromłyńska 27 27
  70-561 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 091 4315200, fax. 091 4315204
  REGON: 00027686000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.muzeum.szczecin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: instytucja kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa wyposażenia biurowego i socjalnego na potrzeby Centrum Dialogu Przełomy i Muzeum Narodowego w Szczecinie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa montaż, instalacja i uruchomienie wyposażenia biurowego i socjalnego na potrzeby Centrum Dialogu Przełomy i Muzeum Narodowego w Szczecinie zwanego w dalszej części specyfikacji wyposażeniem. Adres dostawy: Szczecin, pl. Solidarności 1, ul. Staromłyńska 1, ul. Staromłyńska 27, ul. Wały Chrobrego 3 - szczegółowo wskazane w załączniku nr IV do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 391300002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 2 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.muzeum.szczecin.pl/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach