Przetargi.pl
Dostawa, wykończenie, wyposażenie i podłączenie modułowego zaplecza kontenerowego pełniącego funkcję szatni sportowych wraz z węzłami sanitarnymi zlokalizowanego przy budynku świetlicy wiejskiej w Gruszczynie przy ul. Swarzędzkiej

Gmina Swarzędz ogłasza przetarg

 • Adres: 62-020 Swarzędz, Rynek
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. (061) 65 12 000 , fax. (061) 65 12 211
 • Data zamieszczenia: 2021-08-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Swarzędz
  Rynek 1
  62-020 Swarzędz, woj. wielkopolskie
  tel. (061) 65 12 000, fax. (061) 65 12 211
  REGON: 00000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.swarzedz.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa, wykończenie, wyposażenie i podłączenie modułowego zaplecza kontenerowego pełniącego funkcję szatni sportowych wraz z węzłami sanitarnymi zlokalizowanego przy budynku świetlicy wiejskiej w Gruszczynie przy ul. Swarzędzkiej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa, wykończenie i podłączenie modułowego zaplecza kontenerowego pełniącego funkcje szatni sportowych. Lokalizacja oraz wymiary kontenera muszą być zgodne z załączonym projektem budowlano – wykonawczym, szczególnie ważne jest zachowanie odległości 8m od istniejącego budynku świetlicy wiejskiej, oraz zachowanie wyznaczonej w decyzji o warunkach zabudowy nieprzekraczalnej linii zabudowy i przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019.1065 t.j.). Kontener musi być wyposażony w instalacje wewnętrzne elektryczne, sanitarne oraz grzewczą i wentylację. Budynek składa się z 6 kontenerów modułowych, wykonanych z konstrukcji stalowej oraz płyt warstwowych posadowionych na stopach fundamentowych z betonu przygotowanych wcześniej przez Zamawiającego. Do obowiązku Wykonawcy należy wykończenie i wyposażenie kontenerów, zgodnie z zapisem w projekcie. Zamawiający przygotuje również przyłącza wodno – kanalizacyjne i elektryczne przed planowaną dostawą kontenera. W zakres zamówienia wchodzą: roboty budowlane;dostawa i montaż kontenera, roboty wodno-kanalizacyjne; roboty energetyczne; roboty wykończeniowe i podstawowe wyposażenie; Integralną część opisu przedmiotu zamówienia stanowią: decyzja pozwolenia na budowę nr 3633/20, projekt budowlany dla poszczególnych branż, projekt wykonawczy dla poszczególnych branż, przedmiary robót dla poszczególnych branż, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót dla poszczególnych branż,
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44211100-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach