Przetargi.pl
Dostawa wydawnictw promujących Miasto Kielce

Gmina Kielce ogłasza przetarg

 • Adres: 25-303 Kielce, Rynek 1
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 41 3676144 , fax. 41 3676141; 3676353
 • Data zamieszczenia: 2015-04-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kielce
  Rynek 1 1
  25-303 Kielce, woj. świętokrzyskie
  tel. 41 3676144, fax. 41 3676141; 3676353
  REGON: 29100934300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.kielce.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa wydawnictw promujących Miasto Kielce
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wydawnictw promujących Miasto Kielce. 2. Zamówienie obejmuje wykonanie 4 zadań. Każde zadanie jest odrębną pozycją wydawniczą promującą Kielce i stanowi odrębną część zamówienia. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do siwz. 4. Warunki i sposób realizacji zamówienia określa wzór umowy, stanowiący Załącznik nr 6 do siwz (Załącznik nr 6a do siwz dla zadania 1 i Załącznik nr 6b do siwz dla zadania 2,3 i 4). 5. Wykonawca winien posiadać prawa do sprzedaży wydawnictw, na które składa ofertę. 6. Zamawiający niniejsze zamówienie realizuje jako część większego zamówienia. Wartość zamówienia, ustalona zgodnie z art. 32 ust. 4 Pzp jako łączna wartość poszczególnych części, nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 207 000 euro, natomiast wartość niniejszego zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 30 000 euro. 7.Termin wykonania zamówienia: do dnia wskazanego przez Wykonawcę w ofercie. Termin wykonania zamówienia wskazany przez Wykonawcę w ofercie nie może być dłuższy niż 06.07.2015 r.. Termin wykonania zamówienia stanowi kryterium oceny ofert z wagą 4%. Sposób oceny ofert w tym kryterium opisano w rozdz. XIX pkt 2 lit. b) siwz.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 221200007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin wykonania zamówienia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.um.kielce.pl/zamowienia-publiczne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach