Przetargi.pl
Dostawa wraz z wymianą wodomierzy w budynkach mieszkalnych Skarbu Państwa zarządzanych przez Oddział Terenowy Lubuski

AMW Towarzystwo Budownictwa Społecznego "KWATERA" Spółka z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 02-516 Warszawa, Starościńska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 379 45 45 , fax. 22 379 45 43
 • Data zamieszczenia: 2020-07-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: AMW Towarzystwo Budownictwa Społecznego "KWATERA" Spółka z o.o.
  Starościńska 1
  02-516 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 379 45 45, fax. 22 379 45 43
  REGON: 01529632200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.amwkwatera.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa wraz z wymianą wodomierzy w budynkach mieszkalnych Skarbu Państwa zarządzanych przez Oddział Terenowy Lubuski
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.1. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa wraz z wymianą wodomierzy w budynkach mieszkalnych Skarbu Państwa zarządzanych przez Oddział Terenowy Lubuski. 1.2. Zamówienie podzielone zostało na 2 zadania: Zadanie 1 Krosno Odrzańskie, Zielona Góra, Sulechów, Brzezie k/Sulechowa Zadanie 2 Żagań 1.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38421100-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie skonkretyzował warunku
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca zobowiązany jest złożyć w terminie wskazanym w Części XX i formie określonej w Części XIX SIWZ, OFERTĘ SKŁADAJĄCĄ SIĘ Z: a) wypełnionego formularza ofertowego o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ – dla wybranych zadań; b) wypełnionego formularza cenowego, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1A do SIWZ – dla wybranych zadań. UWAGA! Formularz oferty i formularz cenowy (załącznik nr 1A do SIWZ) są dokumentami powiązanymi. Ceny zastosowane w obu dokumentach powinny być tożsame; c) wykazu prac, powierzonych Podwykonawcom, o ile Wykonawca będzie realizował zamówienie z udziałem Podwykonawców – wg wzoru określonego w załączniku nr 4 do SIWZ; d) pełnomocnictwa – o ile jest wymagane (ze względu na umocowanie do podpisania oferty lub wspólne ubieganie się o zamówienie; e) zobowiązania podmiotu trzeciego, o którym mowa w Części XV pkt 3.3 (lub zobowiązań) – o ile Wykonawca polega na potencjale podmiotu trzeciego; DOT. KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ/ELEKTRONICZNEGO SKŁADANIA OFERT: Powyższe dokumenty sporządzone w formie elektronicznej i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym należy złożyć z wykorzystaniem Platformy Zakupowej. Niedopuszczalne jest złożenie OFERTY w inny sposób pod rygorem jej nieważności.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach