Przetargi.pl
Dostawa wraz z rozładunkiem betonowych materiałów drogowych na terenie działalności ZDW w Bydgoszczy, obszar województwa kujawsko – pomorskiego w 2019r. z podziałem na 5 części

Województwo Kujawsko-Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, krajowy numer identyfikacyjny 9561969539 w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy ogłasza przetarg

 • Adres: 85-010 Bydgoszcz, ul. Dworcowa
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 52 3705717 , fax. 52 3705740
 • Data zamieszczenia: 2019-04-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Województwo Kujawsko-Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, krajowy numer identyfikacyjny 9561969539 w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
  ul. Dworcowa 80
  85-010 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 52 3705717, fax. 52 3705740
  REGON: 09236416000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.zdw-bydgoszcz.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa wraz z rozładunkiem betonowych materiałów drogowych na terenie działalności ZDW w Bydgoszczy, obszar województwa kujawsko – pomorskiego w 2019r. z podziałem na 5 części
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Nazwa zamówienia: „Dostawa wraz z rozładunkiem betonowych materiałów drogowych na terenie działalności ZDW w Bydgoszczy, obszar województwa kujawsko – pomorskiego w 2019r. z podziałem na 5 części.” CPV 44.11.30.00-5 Drogowe materiały konstrukcyjne 2. Zamówienie obejmuje dostawę oraz rozładunek betonowych materiałów drogowych w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 3. Zamówienie podzielono na 5 części, z których każda jest oddzielnym postępowaniem: a) cz. I – RDW Inowrocław b) cz. II – RDW Toruń c) cz. III – RDW Tuchola d) cz. IV – RDW Wąbrzeźno e) cz. V – RDW Włocławek. Zamawiający zawrze z Wykonawcą odrębną umowę dla każdej części zamówienia. 4. Miejsce dostaw betonowych materiałów drogowych dla poszczególnych część,: a) Część I - RDW Inowrocław - m. Radziejów ul. Objezdna b) Część II - RDW Toruń - baza RDW Toruń w Młyńcu g. Lubicz - ul. Sikorskiego w Chełmży - m. Lulkowo gm. Łysomice - m. Dźwierzno gm. Chełmża - ul. Lipnowska w Golubiu Dobrzyniu c) Część III- RDW Tuchola - m. Runowo, droga wojewódzka nr 242 - siedziba RDW Tuchola, ul. Przemysłowa 4 d) Część IV- RDW Wąbrzeźno - siedziba RDW w Wąbrzeźnie, ul. 1 Maja 51, - siedziba RDW w Brodnicy, ul. Wczasowa 46A, Karbowo, e) Część V- RDW Włocławek - m. Tłuchowo - ul. 3 Maja - m. Dobrzyń nad Wisłą – ul. Lipnowska, Zamówienie obejmuje następujące materiały: kostka betonowa szara gr. 6 cm kostka betonowa szara gr. 8 cm kostka betonowa czerwona gr. 8 cm kostka betonowa kolorowa gr. 8 cm kostka „fala” szara gr. 6 cm kostka betonowa dwuteownik, grafitowa gr. 8 cm kostka prostokątna grafitowa gr. 8 cm krawężnik drogowy 15 x 30 x100 cm krawężnik wjazdowy 15 x 22 x100 cm krawężnik betonowy wtopiony 15x22 krawężnik łukowy o promieniu 6m krawężnik skos prawy i lewy 15 x 30/22 x 100 cm obrzeża betonowe 8 x 30 x 100 cm obrzeże betonowe 6 x 20cm opornik drogowy 12x22x100 cm opornik 12 x 25 x 100 cm płytki 50 x 50 x 7 cm krawężnik drogowy wtopiony skos szary 15 x 25 cm płyta chodnikowa ryflowana żółta 20 x 20 cm płyta chodnikowa ryflowana żółta 35 x 35 cm płyta chodnikowa ryflowana żółta 40 x 40 cm prefabrykat ażurowy ekologiczny szary 40 x 60 x 8 cm korytka ściekowe półokrągłe duże 6. Zamawiający ma prawo dokonywać zmian ilości dostaw w poszczególnych asortymentach materiałów. Każdorazowa dostawa uruchamiana będzie przez Zamawiającego oddzielnym zamówieniem. 7. Wykonawca na dostarczone materiały udzieli 36,48 lub 60 miesięcy gwarancji liczonej od dnia dostawy. 8. Zamawiający przewiduje zastosowanie prawa opcji - o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp. Zamawiający zobowiązuje się do realizacji zamówienia określonego w zamówieniu podstawowym oraz jest uprawniony do realizacji zamówienia opcjonalnego. Wykonanie zamówienia przy zastosowaniu prawa opcji będzie w terminie do 31.12.2019r. Przy skorzystaniu przez Zamawiającego z prawa opcji przedmiot zamówienia może się zwiększyć max. do 50% Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia przedmiotu zamówienia w ramach ilości asortymentu wyszczególnionego w zamówieniu podstawowym po takiej samej cenie jednostkowej jak w zamówieniu podstawowym. Skorzystanie z prawa opcji nie stanowi zmiany umowy, czy też zawarcia dodatkowej umowy na nowych warunkach, ale będzie realizacją umowy zawartej w zakresie ustalonym przez nią warunków poprzez zawarcie aneksu uruchamiającego prawo opcji. Prawo opcji zobowiązuje Wykonawcę do realizacji zamówienia jedynie w zakresie zadeklarowanym aneksem. Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego w przypadku, gdy Zamawiający z prawa opcji nie skorzysta.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44113000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 13. Ponadto, oprócz oświadczeń stanowiących wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty: 13.1. Wypełniony i podpisany FORMULARZ OFERTY zawierający w szczególności cenę ofertową za przedmiot zamówienia oraz wykaz dotyczący podwykonawstwa wg załącznika nr 1 do SIWZ; 13.2. Wypełniony i podpisany KOSZTORYS OFERTOWY wg załącznik nr 2a-2e 13.3. Zobowiązanie lub inne dokumenty podmiotów oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – w przypadku, gdy wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów; 13.4. Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii; 13.5. Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (T. j. Dz.U. 2017 poz. 570 z późn. zm.), a wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty. 13.6. W przypadku ustanowienia pełnomocnika do podpisywania oferty winno być dołączone pełnomocnictwo (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) o ile nie wynika ono z innych dokumentów dołączonych do oferty.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach