Przetargi.pl
Dostawa wraz z montażem używanej bandy pneumatycznej na stadion Zespołu Obiektów CENTRUM przyul. Bydgoskiej w Pile.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ogłasza przetarg

 • Adres: 64-920 Piła, ul. Bydgoska 76
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 0-67 2132783, 2142831 , fax. 0-67 2132776
 • Data zamieszczenia: 2010-08-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
  ul. Bydgoska 76 76
  64-920 Piła, woj. wielkopolskie
  tel. 0-67 2132783, 2142831, fax. 0-67 2132776
  REGON: 00068424000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.misir.i-pila.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa wraz z montażem używanej bandy pneumatycznej na stadion Zespołu Obiektów CENTRUM przyul. Bydgoskiej w Pile.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa wraz z montażem używanej bandy pneumatycznej typu UP-BŻ-2005 na stadion Zespołu Obiektów CENTRUM przyul. Bydgoskiej w Pile. Banda standardowa pneumatyczna po napełnieniu powietrzem o wymiarach : wysokość 120 cm długość 300 cm szerokość 85 cm Bariera ochronna standardowa musi posiadać budowę prostopadłościanu, odpowiednio użebrowaną siatkami, które umożliwiają obieg powietrza w całej objętości bandy. W skład bandy muszą wchodzić: 2 otwory wlotowe na przeciwległych ściankach bocznych na końcach otworów wlotowych przyszywany zamek, którego zadaniem jest łączenie band ze sobą; ucha służące do zamontowania bariery jak najbliżej istniejącego ogrodzenia; klamry po bokach służące do montowania ze sobą band; 2 pola pod banery ochronno- reklamowe ( góra i przód bandy ) łączone na rzepy elementy mocowania - karabinki stalowe M8, lina polipropylenowa fi 12, śruba z uchem M8, podkładki poszerzane, nakrętki M8, opaski zaciskowe, Banda standardowa powinna posiadać powierzchnię reklamową: z przodu 0,7 m długości x 3,2 m szerokości tj. 2,24 m2 z góry 0,52 m długości x 3,2 m szerokości tj. 1,66 m2 Dostawa bandy pneumatycznej standardowej UP-BŻ-2005 ( banda żużlowa) obejmuje następujące elementy: 1. Elementy podstawowe: standardowe elementy bandy - 83 szt banda- brama wejściowa - 4 szt trójkątne elementy wejścia/wyjścia - 4 szt standardowy baner ochronno- reklamowy (biały) bez nadruku - 72 szt część górna, 77 szt część boczna zabezpieczające przykrycie band (czarne) - 240 mb wentylator - 6 szt 2. Elementy zapasowe: zapasowe elementy bandy standardowej - 3 szt wentylator zapasowy - 1 szt zestaw serwisowo - naprawczy: a) karabinki, śruby z nakrętkami - po 10 szt b) linka - 10 mb c) zestaw reparacyjny do klejenia i zszywania - 1 kpl d) paski do zaciągania rękawa na wentylatorze - 1 szt e) rękaw do wentylatora - 1 szt f) zaślepki do band na zamek - 2 szt g) zaślepki do band na rzepy - 2 szt h) klamry plastikowe 5 szt i) pasy uszczelniające zamek łączenia - 5 szt Proponowana banda: nie może być starsza niż z marca 2009 roku, musi posiadać świadectwo rejestracji wzoru przemysłowego, musi posiadać licencję Międzynarodowej Federacji Żużlowej ( w języku polskim). Wykonawca dostarczy Zamawiającemu: dokumentację techniczną zbywanej bandy dokumentację graficzną ( rzuty izometryczne, schematy mocowania band, rysunki montażowe i inne).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 351210008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie wymaga

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mosir.pila.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach