Przetargi.pl
Dostawa wraz z montażem sprzetu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 im. J. Piłsudskiego w Zamościu

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 im. Józefa Piłsudskiego w Zamościu ogłasza przetarg

 • Adres: 22-400 Zamość, ul. Szczebrzeska 102
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 84 6392027 , fax. 84 6396041
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 im. Józefa Piłsudskiego w Zamościu
  ul. Szczebrzeska 102 102
  22-400 Zamość, woj. lubelskie
  tel. 84 6392027, fax. 84 6396041
  REGON: 00094722000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: samorządowa jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa wraz z montażem sprzetu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 im. J. Piłsudskiego w Zamościu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Zespołu Szkoł Ponadgimnazjalnych Nr 5 im. J. Piłsudskiego w Zamościu ul. Szczebrzeska 102 Zamówienie obejmuje dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania, w tym: komputer stacjonarny do pracowni komputerowej- 25 szt., monitor 19 cali- 25 szt., Wyżej wymieniony sprzęt musi spełniać co najmniej wymagania minimalne wymienione w Specyfikacji Technicznej (Formularz cenowy ), który stanowi załącznik nr 4 do SIWZ ( po wypełnieniu, stanowi załączniki do oferty) oraz świadczenie serwisu gwarancyjnego na warunkach zawartych w projekcie umowy. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: - dostawę wyżej wymienionego sprzętu tj.; zakup, transport, rozpakowanie, ustawienie przedmiotowego sprzętu w wyznaczonym przez Zamawiającego miejscu. - instalacja wyżej wymienionego sprzętu w tym: podłączenie do istniejacej sieci elektrycznej i logicznej, instalację wymaganego okablowania uruchomienie i sprawdzenie działania dostarczonego sprzętu i oprogramowania oraz instalacja systemu operacyjnego. Wykonawca zobowiązany jest do podania w Specyfikacji Technicznej danych dotyczących oferowanych produktów w zakresie tam wyszczególnionym. Zakres i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 4 do oferty - Specyfikacji Technicznej - Formularz cenowy. Opis ten zawiera parametry i ilości wymagane przez Zamawiającego, co oznacza, że oferowany przez Wykonawcę produkt musi charakteryzować się parametrami kategorii i jakości nie niższej niż wskazane w SIWZ lub równoważny. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajduje się wskazanie: nazwy, znaku towarowego, patentu lub pochodzenia, to podano to jako przykładowe mające na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia i określające standard techniczny i jakościowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 302133008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 21 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.zspnr5.zamosc.roztocze.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach