Przetargi.pl
Dostawa wraz z montażem sekcji destylacyjnej na potrzeby Centrum Badań Energii Odnawialnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ze środków pozyskanych z projektu współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju - Projekt Strategiczny - Zaawansowane technologie pozyskiwania energii, Zadanie nr 4 - Opracowanie zintegrowanych technologii wytwarzania paliw i energii z biomasy, odpadów rolniczych i innych

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie ogłasza przetarg

 • Adres: 10-719 Olsztyn, ul. Oczapowskiego 2
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 089 5233420 , fax. (089) 5233278
 • Data zamieszczenia: 2013-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  ul. Oczapowskiego 2 2
  10-719 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 089 5233420, fax. (089) 5233278
  REGON: 51088420500010
 • Adres strony internetowej zamawiającego: uwm.edu.pl/zamowienia
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa wraz z montażem sekcji destylacyjnej na potrzeby Centrum Badań Energii Odnawialnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ze środków pozyskanych z projektu współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju - Projekt Strategiczny - Zaawansowane technologie pozyskiwania energii, Zadanie nr 4 - Opracowanie zintegrowanych technologii wytwarzania paliw i energii z biomasy, odpadów rolniczych i innych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa wraz z montażem sekcji destylacyjnej składającej się z: 1.Destylatora o objętości roboczej 10l ze stali nierdzewnej gatunku 316, wykonanego według rysunku (Załącznik 1). Sprawność wypełnienia kolumny - min 20 półek teoretycznych / metr wysokości; 2.Czujników temperatury typu PT100. Przyłącze gwint zewnętrzny M20x1,5. Materiał osłony stal gatunku 316. Głębokość zanurzeniowa 50 mm. 3.Grzałki opaskowej ceramiczna o średnicy wewnętrznej 219,1 mm i szerokości 100mm. Zasilanie 230VAC, moc 2000W. 4.Zaworu kulowego do opróżniania zbiornika ze stali nierdzewnej gatunku 316 , gwint G 3/4; 5.Stelażu ze stali nierdzewnej gatunku 316. Rysunki techniczne niezbędne do realizacji przedmiotowego zamówienia znajdują się na stronie Zamawiającego tj. www.uwm.edu.pl/zamowienia jako Załącznik nr 1 a i 1 b do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 446000006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.uwm.edu.pl/zamowienia
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach