Przetargi.pl
Dostawa wraz z montażem rolet okiennych wewnętrznych do siedziby Sądu Okręgowego w Poznaniu przy ul. Kościuszki 136

Sąd Okręgowy w Poznaniu ogłasza przetarg

 • Adres: 61-745 Poznań, Al. Marcinkowskiego 32
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 61 85 66 004 , fax. 61 85 66 087
 • Data zamieszczenia: 2015-02-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Sąd Okręgowy w Poznaniu
  Al. Marcinkowskiego 32 32
  61-745 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 61 85 66 004, fax. 61 85 66 087
  REGON: 00032385500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.poznan.so.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa wraz z montażem rolet okiennych wewnętrznych do siedziby Sądu Okręgowego w Poznaniu przy ul. Kościuszki 136
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa rolet wraz z ich montażem dla Sądu Okręgowego w Poznaniu w obiekcie położonym w Poznaniu przy ul. Kościuszki 136. Poprzez dostawę Zamawiający rozumie dostarczenie rolet wraz ze wszystkimi niezbędnymi do ich należytego funkcjonowania elementami wynikającymi z zastosowanego przez Wykonawcę sposobu montażu rolet. Poprzez montaż Zamawiający rozumie należyte, zgodne z zasadami sztuki budowlanej i przyjętymi normami rozmieszczenie dostarczonych rolet, gwarantujące ich pełną funkcjonalność. Tabela zestawcza Lp. Ilość okien Wymiary otworów w świetle wykończonego otworu okiennego (podano w cm) 1. 27 105 x 268 2. 2 97 x 238 3. 4 105 x 268 4. 4 105 x 103 5. 1 105 x 93 6. 37 105 x 182,5 7. 1 101,5 x 182,5 8. 81 105 x 277 9. 8 105 x 216,5 10. 7 105 x 231 11. 97 105 x 212 12. 172 135 x 277** 13. 8 108 x 277** 14. 478 98 x 212 15. 25 83 x 262 Razem ilość rolet 952
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 395154102
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 42 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium w wysokości 4 800,00 zł (cztery tysiące osiemset złotych)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Przedłużony termin gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.poznan.so.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach