Przetargi.pl
DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM ELEMENTÓW ARMATURY SANITARNEJ WODO OSZCZĘDNEJ DLA POTRZEB WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W CZĘSTOCHOWIE.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Marii Panny ogłasza przetarg

 • Adres: 42-200 Częstochowa, Bialska
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 343 673 753 , fax. 343 651 756
 • Data zamieszczenia: 2019-06-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Marii Panny
  Bialska 104
  42-200 Częstochowa, woj. śląskie
  tel. 343 673 753, fax. 343 651 756
  REGON: 12810530000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalparkitka.com.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM ELEMENTÓW ARMATURY SANITARNEJ WODO OSZCZĘDNEJ DLA POTRZEB WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W CZĘSTOCHOWIE.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM ELEMENTÓW ARMATURY SANITARNEJ WODO OSZCZĘDNEJ DLA POTRZEB WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W CZĘSTOCHOWIE. 2. Opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik Nr 5 do SIWZ. 3. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone we wzorze umowy, stanowiącej Załącznik Nr 6 do SIWZ. 4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44411000-4 - WYROBY SANITARNE 5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 7. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy PZP. 8. Zamawiający nie przeprowadził dialogu technicznego, o którym mowa w art. 31a ustawy PZP. 9. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie będzie realizowane przez okres 24 miesięcy od daty zawarcia umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44411000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający w ust. 1.1) nie stawia warunków udziału w postępowaniu, których spełnienie należałoby przedstawić w sposób szczególny.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Dokumenty, które Wykonawcy muszą złożyć w ofercie: 1)Wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy, zgodnie z wzorem stanowiącym Załączniku Nr 1 do SIWZ (w oryginale). Do oferty należy dołączyć aktualne dokumenty potwierdzające status prawny Wykonawcy, np. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. Oferta nie musi zawierać tych dokumentów w przypadku wskazania w ofercie przez Wykonawcę, że są one dostępne w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych. Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać z w/w dokumentów. 2)Wypełnione i podpisane oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, stanowiące Załączniku Nr 2 do SIWZ (w oryginale). 3)Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy). Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy, to do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie, ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/ych się o udzielenie zamówienia publicznego. 2.Forma składanych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów: 1)Oświadczenia lub dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. poz. 1126 ze zm.) wraz ze zmianą z dnia 17 października 2018 r. - Dz. U. z 2018, poz. 1993), zwanym dalej ,,rozporządzeniem”, należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 2)Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą.Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem powinno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem). 3) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w rozporządzeniu, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 4)Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 3.Oferta ma być sporządzona w języku polskim i pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej. 4.OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA ORAZ POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 1)Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w Załączniku Nr 2 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania. Zgodnie z art. 25a ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych ,,W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokument ten musi potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia”. Zamawiający w oparciu o przepisy art. 25a ust. 5 ustawy PZP nie żąda, aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszczał informację o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w § 7 ust. 1 SIWZ. 2)W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców (tzw. konsorcjum) lub przez spółkę cywilną, każdy ze wspólników konsorcjum lub spółki cywilnej musi złożyć dokument wymieniony w § 7 ust. 1 SIWZ. Pozostałe dokumenty będą traktowane jako wspólne. Wspólnicy muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo, podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli każdego ze wspólników. Wspólnicy ponoszę solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, określoną w art. 366 Kodeksu Cywilnego. 3)Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 3 do SIWZ. Wykonawca, który nie przynależy do żadnej grupy kapitałowej może złożyć oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej wraz z ofertą.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach