Przetargi.pl
Dostawa wraz z instalacją, montażem oraz konfiguracją urządzeń sieciowych i projekcyjnych dla Wydziału Organizacji i Zarządzania

Politechnika Łódzka ogłasza przetarg

 • Adres: 90-361 Łódź, Piotrkowska 266/268
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 0048 42 631 37 68 , fax. 0048 42 631 38 74
 • Data zamieszczenia: 2022-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Łódzka
  Piotrkowska 266/268
  90-361 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 0048 42 631 37 68, fax. 0048 42 631 38 74
  REGON: 000001583
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa wraz z instalacją, montażem oraz konfiguracją urządzeń sieciowych i projekcyjnych dla Wydziału Organizacji i Zarządzania
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część nr 1 - Urządzenia sieciowe - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 SWZ, stanowiącym Opis Przedmiotu Zamówienia.Część nr 2 - Urządzenia projekcyjne - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z podziałem na części znajduje się w Załączniku nr 1 SWZ, stanowiącym Opis Przedmiotu Zamówienia
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30200000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach