Przetargi.pl
Dostawa wraz z instalacją lampy RTG do tomografu komputerowego DISCOVERY CT 590RT n/s: 390077HM6 dla Zakładu Radioterapii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Marii Panny ogłasza przetarg

 • Adres: 42-200 Częstochowa, Bialska
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 343 673 753 , fax. 343 651 756
 • Data zamieszczenia: 2019-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Marii Panny
  Bialska 104
  42-200 Częstochowa, woj. śląskie
  tel. 343 673 753, fax. 343 651 756
  REGON: 12810530000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalparkitka.com.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa wraz z instalacją lampy RTG do tomografu komputerowego DISCOVERY CT 590RT n/s: 390077HM6 dla Zakładu Radioterapii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest ,,Dostawa wraz z instalacją lampy RTG do tomografu komputerowego DISCOVERY CT 590RT n/s: 390077HM6 dla Zakładu Radioterapii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie”. 2.Opis przedmiotu zamówienia został okreslonuy w Załączniku Nr 3 do SIWZ pn. Opis przedmiotu zamówienia - parametry wymagane. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone we wzorze umowy, stanowiącej Załącznik Nr 7 do SIWZ. 3.W sytuacji, jeśli Zamawiający wskazuje w dokumentacji postępowania znaki towarowe, patenty lub pochodzenie to Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiazań równoważnych. Oferty równoważne to takie, które spełniają wymagania pod względem funkcji i przeznaczenia pod warunkiem, że zaoferowane przedmioty będą posiadac parametry takie same lub lepsze od wymaganych. W takiej sytuacji Wykonaca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 4.W przypadku zaoferowania oferty równoważnej Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia wszelkich strat związanych z ewentualnymi awarii i uszkodzeniami tomografu komputerowego DISCOVERY CT 590RT n/s: 390077HM6 powstałymi na skutek zamontowania zaoferowanych części. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o treści ,,Oświadczam, że pokryję wszelkie straty powstałe na skutek zamontowania i funkcjonowania równoważnych części zamiennych do tomografu komputerowego DISCOVERY CT 590RT n/s: 390077HM6 „ Treść oświadczenia zawarta jest w Formularzu Oferty, stanowiącym Załączniku Nr 1 do SIWZ. 5.Wykonawca zobowiązany jest do odebrania i utylizacji zdemontowanych części zamiennych na własny koszt. 6.Oferowana lampma RTG do tomografu komputerowego DISCOVERY CT 590RT n/s: 390077HM6 i elementy wchodzące w jej skład muszą być fabrycznie nowe, rok produkcji 2019.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33111200-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: § 9.WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM: 1.Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w wynosi 3.000,00 złotych. 2Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 310). 3. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na rachunek Bankowy Zamawiającego nr mBANK o/Częstochowa 47 1140 1889 0000 2254 2200 1004. Wadium w formie pieniężnej musi być opisane w sposób umożliwiający jego identyfikację, poprzez podanie znaku sprawy: DEZ.26.042.2019 r. 4.Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w ust. 3, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). 5.Zamawiając zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: 1)pieniężnej-dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty; 2)innej niż pieniądz-oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w ofercie. 6.Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP. 7.Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 8.Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczania na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa PZP. 9.Wadium wniesione przez jednego ze wspólników konsorcjum uważa się za wniesione prawidłowo.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 13.Dokumenty, które Wykonawcy muszą złożyć w ofercie: 1)Wypełniony i podpisany Formularz Oferty, stanowiący Załączniku Nr 1 do SIWZ (w oryginale) Do oferty należy dołączyć aktualne dokumenty potwierdzające status prawny Wykonawcy, np. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. Oferta nie musi zawierać tych dokumentów w przypadku wskazania w ofercie przez Wykonawcę, że są one dostępne w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych. Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać z w/w dokumentów. 2)Wypełniony i podpisany Formularz asortymentowo-cenowy, stanowiący Załącznik Nr 2 do SIWZ (w oryginale). 3)Wypełnioną i podpisaną tabelę pn. ,,Opis przedmiotu zamówienia-parametry wymagane”, stanowiące Załącznik Nr 3 do SIWZ (w oryginale). 4)Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, stanowiące Załącznik Nr 4 do SIWZ (w oryginale). 5)Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy). Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy, to do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie, ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/ych się o udzielenie zamówienia publicznego. 6)W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców (spółki cywilne /konsorcja) wspólnicy muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo, podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli każdego ze wspólników. 7)Dowód wpłaty wadium. Forma składanych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów: 1) oświadczenia lub dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. poz. 1126 ze zm.) wraz ze zmianą z dnia 17 października 2018 r. - Dz. U. z 2018, poz. 1993), zwanym dalej ,,rozporządzeniem”, należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 2)Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem powinno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem). 3)Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w rozporządzeniu, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 4)Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach