Przetargi.pl
Dostawa wraz montażem regałów bibliotecznych metalowych stacjonarnych do działów udostępniania Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku.

Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego ogłasza przetarg

 • Adres: 15-089 Białystok, ul. Kilińskiego 16
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 85 6767224 , fax. 85 6767220
 • Data zamieszczenia: 2015-07-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego
  ul. Kilińskiego 16 16
  15-089 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 85 6767224, fax. 85 6767220
  REGON: 00027671300000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: wojewodzka samorzadowa instytucja kultuiry

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa wraz montażem regałów bibliotecznych metalowych stacjonarnych do działów udostępniania Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem regałów stacjonarnych do działów udostępniania Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 14A. 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz ustawienie regałów został określony w załączniku nr 1 do SIWZ. 2. Dostarczone regały muszą być nowe, nieużywane, bez wad i uszkodzeń. 3. Dostarczone regały muszą posiadać wszystkie wymagane prawem polskim lub równoważne certyfikaty. 4. Warunki realizacji zamówienia zawarte są we wzorze umowy stanowiącym załącznik do niniejszej SIWZ. 5. Wymagany minimalny okres gwarancji na dostarczone regały wynosi: 36 miesięcy, maksymalny 60 miesięcy, licząc od daty odbioru przedmiotu dostawy. 6. Wykonawca w ramach otrzymanego za dostawę regałów wynagrodzenia w okresie gwarancyjnym zapewni: przeglądy techniczne (nie rzadziej niż jeden raz w roku). 7. Dostawa i montaż regałów będzie prowadzona po zakończeniu prac remontowych pomieszczeń, co powinno nastąpić w terminie do dnia 04.11.2015 r. 8. W trakcie wykonywania montażu regałów Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów w zakresie bhp i ochrony przeciwpożarowej oraz zabezpieczenia wyremontowanych pomieszczeń przed zniszczeniem lub uszkodzeniem . 9. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w budynku lub jego wyposażeniu podczas montażu regałów. 10. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania stałego kontaktu ze wskazanym przez Zamawiającego przedstawicielem w sposób wzajemnie uzgodniony, w tym do zgłaszania wszelkich stwierdzonych utrudnień w prawidłowym i terminowym wykonywaniu przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 391550003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 14 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 4500,00 zł (słownie: cztery tysiące pięćset złotych). Wadium może być wnoszone wg wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: - pieniądzu; - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; - gwarancjach bankowych; - gwarancjach ubezpieczeniowych; - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: PKO BANK POLSKI 33 1020 1332 0000 1202 0930 5295 Wykonawcy - wnosząc wadium - powinni podać numer sprawy oraz nazwę zamówienia t.j. A.331-4/2015 Dostawa wraz montażem regałów bibliotecznych metalowych stacjonarnych do działów udostępniania Książnicy Podlaskiej im.Łukasza Górnickiego w Białymstoku Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: gwarancja
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ksiaznicapodlaska.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach