Przetargi.pl
Dostawa worków na odpady komunalne

Gdańskie Usługi Komunalne Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 80-180 Gdańsk, Jabłoniowa
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 58 722 01 00, , fax. 58 722 01 03
 • Data zamieszczenia: 2018-02-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gdańskie Usługi Komunalne Sp. z o.o.
  Jabłoniowa 55
  80-180 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 58 722 01 00, , fax. 58 722 01 03
  REGON: 220683773
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.guk.gda.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa worków na odpady komunalne
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych worków do zbiórki odpadów, wykonanych z folii polietylenowej w łącznej liczbie 151 940 sztuk. Zgodnie z poniższym zestawieniem: worki na metal i tworzywa sztuczne, w ilości 60 000 sztuk, worki na papier, w ilości 60 000 sztuk, worki na szkło, w ilości 30 000 sztuk, worki na leki, w ilości 370 sztuk, worki do odpadów zmieszanych, w ilości 600 sztuk Szczegółowy zakres zamówienia oraz warunki jego realizacji zostały określone w Opisie przedmiotu zamówienia (wraz z załącznikami do OPZ nr 1 – 2), stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ oraz we Wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18930000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości 4 000 zł 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359 j.t.) 4. Wadium w formie poręczeń lub gwarancji musi wskazywać jako beneficjenta Zamawiającego 5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Bank Millennium o numerze 90 1160 2202 0000 0001 3730 6176, z oznaczeniem: „Wadium – znak sprawy: PN/2/2018" 6. Wadium w formie poręczeń lub gwarancji należy złożyć wraz z ofertą (w oryginale). Dokument wadium winien być dołączony do oferty w oddzielnej kopercie lub w sposób, który pozwoli na jego późniejszy zwrot Wykonawcy bez naruszenia integralności całej oferty. Dokument wadium winien być oznaczony: „Wadium – Dostawa worków na odpady komunalne” PN/2/2018 7. Wadium w formie poręczeń lub gwarancji musi gwarantować zamawiającemu bezwarunkową wypłatę na jego pierwsze pisemne żądanie kwoty wadium w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy, bez jakichkolwiek dodatkowych zastrzeżeń i warunków. Poręczenia i gwarancje muszą być ważne co najmniej przez okres związania ofertą, a w przypadku przedłużenia terminu związania ofertą - także przez ten okres.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach