Przetargi.pl
DOSTAWA WORKÓW FOLIOWYCH DO SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 33-200 Dąbrowa Tarnowska, Berka Joselewicza
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 14 642 26 72 , fax. 14 642 43 30
 • Data zamieszczenia: 2020-02-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o.
  Berka Joselewicza 8
  33-200 Dąbrowa Tarnowska, woj. małopolskie
  tel. 14 642 26 72, fax. 14 642 43 30
  REGON: 85053269300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mpk-dt.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Spółka z o.o.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA WORKÓW FOLIOWYCH DO SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa następujących worków foliowych do selektywnej zbiórki odpadów: a) Worki foliowe HDPE o wym. 700 mm X 1100mm (120 l) grubość 35 mikronów (folie kolorowe) niebieskie półprzeźroczyste umożliwiające szybką ocenę zawartości, worki bez taśmy ściągającej , z mocnym zgrzewem w dolnej części worka. Worki muszą być konfekcjonowane w rolkach, pakowane po 20 szt. Nadruk: 1-kolorowy, 1-stronny,wykonany systemem potokowym 2-3 krotny (logo firmy, adres, telefon i informacje o sposobie korzystania). Worki przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych z napisem: MAKULATURA - treść napisów do uzgodnienia na etapie pierwszego zamówienia. Szacunkowa ilość około: 27 000 szt. b) Worki foliowe HDPE o wym. 700 mm X 1100mm (120 l) grubość 35 mikronów (folie kolorowe) żółte półprzeźroczyste umożliwiające szybką ocenę zawartości, worki bez taśmy ściągającej, z mocnym zgrzewem w dolnej części worka. Worki muszą być konfekcjonowane w rolkach, pakowane po 20 szt. Nadruk: 1-kolorowy, 1-stronny,wykonany systemem potokowym 2-3 krotny (logo firmy, adres, telefon i informacje o sposobie korzystania). Worki przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych z napisem: PLASTIK - treść napisów do uzgodnienia na etapie pierwszego zamówienia. Szacunkowa ilość około: 114 000 szt. c) Worki foliowe LDPE o wym. 700 mm X 1100 mm (120 l) grubość 40 mikronów (folie kolorowe) zielone półprzeźroczyste umożliwiające szybką ocenę zawartości, worki bez taśmy ściągającej, z mocnym zgrzewem w dolnej części worka. Worki muszą być konfekcjonowane w rolkach, pakowane po 20 szt. Nadruk: 1-kolorowy, 1-stronny,wykonany systemem potokowym 2-3 krotny (logo firmy, adres, telefon i informacje o sposobie korzystania). Worki przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych z napisem: SZKŁO - treść napisów do uzgodnienia na etapie pierwszego zamówienia. Szacunkowa ilość około: 32 000 szt. d) Worki foliowe LDPE o wym. 700 mm X 1100 mm (120 l) grubość 40 mikronów (folie kolorowe) brązowe półprzeźroczyste umożliwiające szybką ocenę zawartości, worki bez taśmy ściągającej, z mocnym zgrzewem w dolnej części worka. Worki muszą być konfekcjonowane w rolkach, pakowane po 20 szt. Nadruk: 1-kolorowy, 1-stronny,wykonany systemem potokowym 2-3 krotny (logo firmy, adres, telefon i informacje o sposobie korzystania). Worki przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych z napisem: ODPADY BIODEGRADOWALNE I ZIELONE -treść napisów do uzgodnienia na etapie pierwszego zamówienia. Szacunkowa ilość około: 86 000 szt.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 19640000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Rozpatrywane będą oferty w których Wykonawca wykaże, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach