Przetargi.pl
Dostawa worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami Sp. z o. o. w Paszczynie

Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 39-207 Brzeźnica, Paszczyna
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 146 817 912 , fax. 146 823 391
 • Data zamieszczenia: 2021-02-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami sp. z o.o.
  Paszczyna
  39-207 Brzeźnica, woj. podkarpackie
  tel. 146 817 912, fax. 146 823 391
  REGON: 18040293100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pgo.net.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami Sp. z o. o. w Paszczynie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa worków z LDPE do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w kolorze: żółtym, niebieskim, zielonym, białym, brązowym, szarym i czarnym z nadrukiem: logo PGO Sp. z o.o., danymi teleadresowymi Spółki nazwą gminy (Gmina Dębica lub Gmina Miasta Dębica) oraz z dodatkowym nadrukiem odpowiednio dla Gminy Dębica i Gminy Miasta Dębica – zgodnie z wzorem w załączniku nr 6. 1. Szacunkowa ilość zamawianych worków na dzień ogłoszenia zamówienia wynosi 951 000 szt. i może ulec zmianie w okresie obowiązywania umowy (zwiększeniu lub zmniejszeniu) maksymalnie o 20%. Zamawiający wymaga aby dostarczone worki posiadały poniższe parametry: -Worek na papier w kolorze niebieskim: wymiary: długość – 1050 mm; szerokość – 700 mm; grubość foli – 0,06 mm. Dodatkowy nadruk wg wzoru w załączniku nr 6 do SIWZ. Szacunkowa ilość: 100 000 szt. -Worek na tworzywa sztuczne w kolorze żółtym: wymiary: długość – 1050 mm; szerokość – 700 mm; grubość foli – 0,04 mm. Dodatkowy nadruk wg wzoru w załączniku nr 6 do SIWZ. Szacunkowa ilość: 411 000 szt. -Worek na stłuczkę szklaną bezbarwną w kolorze białym: wymiary: długość – 750 mm; szerokość – 600 mm; grubość foli – 0,06 mm. Dodatkowy nadruk wg wzoru w załączniku nr 6 do SIWZ. Szacunkowa ilość: 101 000 szt. -Worek na stłuczkę szklaną mieszaną w kolorze zielonym: wymiary: długość – 750 mm; szerokość – 600 mm; grubość foli – 0,06 mm. Dodatkowy nadruk wg wzoru w załączniku nr 6 do SIWZ. Szacunkowa ilość: 66 000 szt. -Worek na bioodpady w kolorze brązowym: wymiary: długość – 750 mm; szerokość – 600 mm; grubość foli – 0,06 mm. Dodatkowy nadruk wg wzoru w załączniku nr 6 do SIWZ. Szacunkowa ilość: 167 000 szt. - Worek na popiół w kolorze szarym: wymiary: długość – 750 mm; szerokość – 600 mm; grubość foli – 0,06 mm. Dodatkowy nadruk wg wzoru w załączniku nr 6 do SIWZ. Szacunkowa ilość: 106 000 szt. 2.Parametry worków powinny spełniać wymagania określone w normie PN-EN 13592 dotyczącej worków używanych do selektywnej zbiórki odpadów w gospodarstwach domowych. 3. Worki powinny posiadać jednolitą strukturę tworzywa na całej powierzchni, a grubość worka musi być niezmienna na całej jego powierzchni. 4. Nadruk na workach musi być wykonany w sposób trwały i czytelny. Napis na workach ma pojawiać się cyklicznie, co najmniej 1 raz na całej długości worka. 5. Koszt sporządzenia matrycy oraz opracowanie projektu nadruku na worki leży po stronie Wykonawcy. Matryca musi być wykonana na podstawie danych określonych przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie zatwierdzenie wzoru matrycy przedstawionej przez Wykonawcę w ciągu 2 dni roboczych od dnia otrzymania wzoru do zatwierdzenia. 6. Worki muszą być pocięte i składane w pakietach po 100 lub 200 szt. 7. Dostawa będzie realizowania sukcesywnie, w terminie do 2 dni roboczych – zgodnie z zamówieniem złożonym faxem lub e-mailem i potwierdzona telefonicznie. 8. Dostawa worków odbywać się będzie środkami transportu Wykonawcy i na jego koszt, do siedziby Zamawiającego w godzinach od 700 do 1400. 9. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany treści nadruku na worku maksymalnie do 2 razy w trakcie obowiązywania umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18930000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach