Przetargi.pl
Dostawa worków do nawadniania drzew

Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi ogłasza przetarg

 • Adres: 94-303 Łódź, Konstantynowska
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. +48426327579, , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2020-05-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi
  Konstantynowska 8/10
  94-303 Łódź, woj. łódzkie
  tel. +48426327579, , fax. -
  REGON: 10146567200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.zzm.lodz.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa worków do nawadniania drzew
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  [wszelka numeracja zgodna z numeracją w SIWZ] 3.1 Przedmiotem zamówienia jest Dostawa worków do nawadniania drzew. 3.1.1 Wykonawca dostarczy przedmiotowe worki do nawadniania na teren Ogrodu Botanicznego w Łodzi przy ul. Retkińskiej 39/65 oraz dokona rozładunku we własnym zakresie. 3.2 Szczegółowy zakres zamówienia określony został we Wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ, a w szczególności w Załączniku nr 1 do Wzoru umowy. 3.3 Zamawiający nie określa wymagań zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, gdyż wykonanie tych czynności nie polega w ocenie Zmawiającego na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. 3.4 Miejsce dostawy: Ogród Botaniczny, ul. Retkińska 39/65, 94-303 Łódź. 3.5 Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w wykonywaniu zamówienia w pełnym zakresie zamówienia. 3.6 Zamawiający nie wskazał przedmiotu umów o podwykonawstwo niepodlegających obowiązku zgłoszenia. 3.7 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 3.8 Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy. 3.9 Kod CPV: 03121000-5 Produkty ogrodnicze
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 03121000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 8.1 Zgodnie z art. 24aa ust. 1 Ustawy, Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona, jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu. 8.2 WYKONAWCA WRAZ Z OFERTĄ ZOBOWIĄZANY JEST ZŁOŻYĆ, w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega wykluczeniu: 8.2.1 aktualne na dzień składania ofert oświadczenie dotyczące braku podstaw do wykluczenia z postępowania – Załącznik nr 3 do SIWZ; 8.2.2 Zamawiający nie wymaga, aby wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieścił informacje o podwykonawcach w oświadczeniu wstępnym o którym mowa w pkt 8.2.1 SIWZ. 8.2.3 W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - oświadczenia z pkt 8.2.1. SIWZ składa każdy z tych wykonawców (dotyczy również wspólników spółki cywilnej). Dokumenty te potwierdzają brak podstaw wykluczenia. 8.3 W CELU POTWIERDZENIA, ŻE OFEROWANE DOSTAWY ODPOWIADAJĄ WYMAGANIOM OKREŚLONYM PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO, Zamawiający żąda dostarczenia 1 szt. próbki/modelu zaproponowanego przez Wykonawcę worka do nawadniania. Opisu montażu worka na drzewie. 8.4 WYKONAWCA BEZ WEZWANIA ZAMAWIAJĄCEGO zobowiązany jest, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert (http://bip.zzm.lodz.pl/zamowienia-publiczne.html - podstrona dotycząca przedmiotowego postępowania), przekazać zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, z innymi wykonawcami którzy złożyli oferty w tym postępowaniu. Zamawiający wraz z informacją, o której mowa powyżej, zamieści wzór takiego oświadczenia. 8.4.1 Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 8.4.2 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach