Przetargi.pl
Dostawa worków do gromadzenia odpadów komunalnych

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 39300 Mielec, ul. Wolności
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 017 5820500, 5820573 , fax. 175 820 576
 • Data zamieszczenia: 2019-01-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
  ul. Wolności 44
  39300 Mielec, woj. podkarpackie
  tel. 017 5820500, 5820573, fax. 175 820 576
  REGON: 69043924700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.mpgk.mielec.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa worków do gromadzenia odpadów komunalnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa worków do gromadzenia odpadów komunalnych: - materiał: folia LDPE; - grubość folii: 0,05 mm, 0,06 mm: 0,07 mm, 0,1 mm; - pojemność: 60l i 120 l; - wymiary: 80 cm x 60 cm; 110 cm x 70 cm; - kontrastujący napis o treści: MPGK Sp. z o.o., ul. Wolności 44, 39-300 Mielec tel. 17 582 05 91, nazwą odpadu, tj. papier, szkło i in. – wg opisu w tabeli oraz nazwy gminy; - wielkość liter: wysokość: 2,5 cm; szerokość: 2,0 cm ( Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian dotyczących napisów na workach o czym powiadomi Wykonawcę z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem); - ilość (wskazane ilości są wielkościami orientacyjnymi, przyjętymi dla celu porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Wykonawcy, z którym Zamawiający podpisze umowę nie przysługuje roszczenie o realizację dostawy w wielkościach podanych w formularzu kosztorysu ofertowego, jak też niektóre worki wskazane w wykazie w ogólne nie będą zamawiane z uwagi na nie zaistnienie potrzeby zakupu po stronie Zamawiającego. (Zamawiający gwarantuje zakup worków o wartości min. 50 % przedmiotu zamówienia.): Lp. Przedmiot zamówienia Ilość [szt.] Grubość mm 1 Worek niebieski 120l z napisem MPGK Sp. z o.o. Mielec, ul. Wolności 44, tel.: 17 582 05 90, 17 582 05 91, papier 49 000 0,05 2 Worek żółty 120l z napisem MPGK Sp. z o.o. Mielec, ul. Wolności 44, tel.: 17 582 05 90, 17 582 05 91, tworzywa sztuczne, metal 97 000 0,05 3 Worek zielony 120l z napisem MPGK Sp. z o.o. Mielec, ul. Wolności 44, tel.: 17 582 05 90, 17 582 05 91, szkło 64 000 0,1 4 Worek czarny 120l z napisem MPGK Sp. z o.o. Mielec, ul. Wolności 44, tel.: 17 582 05 90, 17 582 05 91, GMINA MIEJSKA MIELEC odpady zmieszane Wrzucamy: - szkło stołowe, kryształy, fajans i porcelana; - zabrudzone ręczniki papierowe i serwetki; - znicze z zawartością wosku, resztki świec; - guma, lateks; - niedopałki papierosów; - resztki mięsa i kości; - ryby i owoce morza; - pieluchy, podpaski, chusteczki higieniczne; - zabrudzony i tłusty papier; - zimny popiół; - odchody zwierząt Nie wrzucamy: - odpadów zbieranych selektywnie, -bioodpadów; - zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego; - odpadów niebezpiecznych i budowlanych 7200 0,06 5 Worek czarny 120l z napisem MPGK Sp. z o.o. Mielec, ul. Wolności 44, tel.: 17 582 05 90, 17 582 05 91, odpady zmieszane Wrzucamy: - szkło stołowe, kryształy, fajans i porcelana; - zabrudzone ręczniki papierowe i serwetki; - znicze z zawartością wosku, resztki świec; - guma, lateks; - niedopałki papierosów; - resztki mięsa i kości; - ryby i owoce morza; - pieluchy, podpaski, chusteczki higieniczne; - zabrudzony i tłusty papier; - zimny popiół; - odchody zwierząt Nie wrzucamy: - odpadów zbieranych selektywnie, -bioodpadów; - zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego; - odpadów niebezpiecznych i budowlanych 19900 0,06 6 Worek brązowy 120l z napisem MPGK Sp. z o.o. Mielec, ul. Wolności 44, tel.: 17 582 05 90, 17 582 05 91, GMINA MIEJSKA MIELEC BIO (odpady biodegradowalne i odpady zielone Wrzucamy: - trawę, liście; - resztki kwiatów ciętych i doniczkowych; - obierki z warzyw i owoców Nie wrzucamy: - popiołu; - ziemi, kamieni; - piasku 270 000 0,07 7 Worek brązowy 120l z napisem MPGK Sp. z o.o. Mielec, ul. Wolności 44, tel.: 17 582 05 90, 17 582 05 91, BIO (odpady biodegradowalne i odpady zielone) Wrzucamy: - trawę, liście; - resztki kwiatów ciętych i doniczkowych; - obierki z warzyw i owoców Nie wrzucamy: - popiołu; - ziemi, kamieni; - piasku 18 500 0,07 8 Worek niebieski 120l z napisem MPGK Sp. z o.o. Mielec, ul. Wolności 44, tel.: 17 582 05 90, 17 582 05 91, PAPIER 300 0,06 9 Worek żółty 120l z napisem MPGK Sp. z o.o. Mielec, ul. Wolności 44, tel.: 17 582 05 90, 17 582 05 91, METALE I TWORZYWA SZTUCZNE 1500 0,06 10 Worek zielony 60l z napisem MPGK Sp. z o.o. Mielec, ul. Wolności 44, tel.: 17 582 05 90, 17 582 05 91, SZKŁO 500 0,06 11 Pakiet worków: 7 szt. METALE I TOWRZYWA SZTUCZNE (120L) ; 6 szt. PAPIER (120L ) ; 6 szt. SZKŁO (60L) 1300 0,06 12 Pakiet worków: 14 szt. METALE I TWORZYWA SZTUCZNE (120L), 12 sz. PAPIER, 12 szt (120L) . SZKŁO (60L) 470 0,06 Pakiet obejmuje worki związane za pomocą opaski ( np. taśmy, gumki) albo umieszczone w opakowaniu. Pozostałe worki należy pakować po 100 lub 200 szt. w zależności od wskazania zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 19520000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Brak opisu warunku.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach