Przetargi.pl
Dostawa wodomierzy z nakładkami radiowego systemu odczytu wodomierzy dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Górze Kalwarii

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Górze Kalwarii ogłasza przetarg

 • Adres: 05-530 Góra Kalwaria, ul. Św. Antoniego
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 227 273 546 , fax. 227 272 332
 • Data zamieszczenia: 2020-09-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Górze Kalwarii
  ul. Św. Antoniego 1
  05-530 Góra Kalwaria, woj. mazowieckie
  tel. 227 273 546, fax. 227 272 332
  REGON: 14052218700000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa wodomierzy z nakładkami radiowego systemu odczytu wodomierzy dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Górze Kalwarii
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa wodomierzy z nakładkami radiowego systemu odczytu wodomierzy dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Górze Kalwarii wg wymagań SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38421100-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje warunku udziału w postępowaniu dotyczącego kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej. Do prowadzenia działalności w zakresie niniejszego przedmiotu zamówienia nie jest wymagane posiadanie kompetencji ani uprawnień.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) formularz ofertowy (wg wzoru zamawiającego – plik „Załącznik 2 do SIWZ wzór formularza oferty”) zawierający niezbędne oświadczenie – obligatoryjnie; 2) wypełniony Załącznik 2.1 do SIWZ – ZAŁĄCZNIK CENOWY 3) pełnomocnictwo wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie (np. Spółka Cywilna, konsorcjum) w celu ustalenia podmiotu uprawnionego do występowania w imieniu grupy wykonawców (pełnomocnictwo na czas postępowania i w przypadku wyboru oferty, wykonania przedmiotu zamówienia); 4) upoważnienie osoby podpisującej ofertę (jeżeli nie wynika to z dokumentów rejestracyjnych podmiotu), oryginał lub kopia poświadczona notarialnie lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną (nie przez osobę, której dotyczy upoważnienie). 5) Inne wymagane przez Zamawiającego w dokumentacji przetargowej w tym OŚWIADCZENIA

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach